Dalby lokalråd

Dalby sogns lokalråd

Bestyrelsen i Dalby sogns lokalråd 2017:

Formand:

Jim Lorentzen

Hersnap Bygade 6

5380 Dalby

Tlf: 65325303

jimoglouise@msn.com


Næstformand:


Camilla Schjerning

Christen Koldsvej 27  

c.schjerning @gmail.com 


Mette Louise Fasdal

Dalby Bygade 10
5380 Dalby

frkfas@yahoo.com


Hans Grønne

Dalby Bygade 25

5380 Dalby

Tlf: 24467842

hansgroenne73@gmail.com 


Suppleant

Vakant


Kasserer (uden for bestyrelsen):

Solveig Sassersen
Fynshovedvedj 305
5380 Dalby
Tlf: 65 34 27 65

Dalby sogns lokalråd er oprettet på en stiftende generalforsamling den 19. april 2010.

Lokalrådets formål er:


=> At varetage Dalby/Hindsholm interesser

=> At arbejde på fortsat udvikling af Dalby og Hindsholm

=> At samarbejde med de øvrige foreninger på Hindsholm

=> At medvirke til koordinering af aktiviteter i Dalby sogn

=> At støtte initiativer der gør det attraktivt at bo i området

=> At samarbejde med Kerteminde Kommune


Bliv medlem og støt udviklingen af Hindsholm

Ønsker du at støtte Lokalrådets arbejde, kan du melde dig ind ved at indbetale kr. 25,- i Danske Bank på konto nr. 3596-3596070493 Husk navn/ adresse og evt. mailadresse. Medlemsskabet gælder for hele husstanden.


Referat lokalrådsmøde den 15. november 2018

 

Afbud fra Jim og Camilla

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 3.10. 2018: Referat godkendt

2.    Kontingentopkrævningen - skal vi snart i gang: Lister til registrering er delt ud til alle, så nu kan vi komme i gang.

3.    Nye tilflyttere: Opfølgning på de sidste tilflyttere og evt. nye: Vi er obs på tilflyttere på Fynshovedvej på næste møde. Hans følger op på de to på Dalby Bygade

4.    Stier, legeplads og lokalplanerne: Der er nyt om lokalplanerne, men hvordan kommer vi videre med legeplads og stier – hvor langt er vi?: Lokalplanen for Dalby er stadig besværlig og for stram for dem, der ønsker at bygge nyt. Senest har kommunen fundet ud af, at de ikke må give dispensation i det omfang, som de har givet hidtil. PT skal man altså følge lokalplanen som den er skrevet. Derfor arbejder vi på at få afskaffet lokalplanen, således at det er kommuneplanen og bygningsreglementet, der er gældende for Dalby. Det vil gøre det meget lettere at få byggetilladelser uden at der kan bygges hvad som helst. På landsbyrådsmødet den 26.11. kommer udvalgsformanden og en repræsentant for kommunen ud for at diskutere lokalplanproblematikken. Legeplads, byggegrunde og stier: CA har fået svar fra kommunen. Der er ikke planer om at byggemodne grundene bag Christen Koldsvej, med den begrundelse, at der er private grunde til salg i byen. Lokalrådet er ikke enig i denne begrundelse, da der ikke længere er så mange private grunde til salg. Hans forelægger dette for udvalgsformanden. Legepladsen: Lokalrådet kan ”leje” et areal til legeplads, men kommunen kan ikke afsætte penge til projektet. Vi kan trække på kommunens biolog omkring legeplads og stier. CA og HG arbejder videre med projektet,

5.    Skuret ved Huggehuset: SH og HG har ryddet op og gjort rent i skuret samt fjernet den store gren, der var ved at ødelægge taget. Rammen til døren er dårlig. EM spørger Peter, om han vil lave en ny ramme. Vinduerne er smadrede og metalrammerne er ikke for gode. Vi kan fjerne rammerne og mure hullerne til eller sætte hærdet glas i. HG aftaler med pedellen.

6.    Kommende arrangementer

a.    Fællesspisningen den 30.11. 2018: HG køber ind. Der laves mad torsdag 29.11. kl. 16.00 af SH, EM og HG samt en frivillig som HG skaffer. Forsamlingshuset laver ris a la mande samt mandelgaver. HG arrangerer lotteri. Borddækning fredag eftermiddag af EM og Peter.

b.    Generalforsamling 7.3. 2019: Vi glemte at sætte bemanding på (udsat til mødet i januar)

c.    Jazzfesten 26.01. 2018: Festen er planlagt: HG, JI og EM er involveret. HG med indkøb af drikkevarer, køkkentjans og hente stole mm. JI med at hente stole og scene og EM i køkken og garderobe den 26.1. 8referat fra planlægningsmøde udsendes med dette referet)

d.    Årshjul for 2019: Forslag/udkast til årshjul for 2019. Årshjulet skal koordineres med forsamlingshuset. HG mødes med forsamlingshuset herom.

26.1. 2019: Jazzfest i forsamlingshuset

Uge 8 Banko i forsamlingshuset

7.3. 2019 Generalforsamling

29.3. eller 5.4. fællesspisning i forsamlingshuset

Fredag den 29.3. eller søndag 31.3.  2019 affaldsindsamling (evt. i forbindelse med fællesspisningen)?

Maj/juni (en onsdag – skal aftale med resten af Hindsholmudvalget) – byvandring

1.6. 2019 Holmens Dag i Dalby ved Hindsholmskolen

1.9. 2019 Høstmarked i Mesinge

Uge 45 Andespil i forsamlingshuset

Oktober 2019 oktoberfest eller halloween i forsamlingshuset

29.11. 2019 Juletræstænding og fællesspisning

7.    Ændringsforslag til nye vedtægter angående medlemskab og kontingent: Udsat til mødet i januar.

8.    Evt. Næste møde den 16.1. 2019 kl. 19.00 hos ME


Referat lokalrådsmøde den 3.10. 2018

Afbud fra Mette Fasdal

 

1.    Godkendelse af referat fra den 28.8. : Referat godkendt

2.    Siden sidst : Indvielse af højskolesangbøger i forsamlingshuset – Gik super godt, der var rigtig god sang af de 27 fremmødte, Hans Grønne fortalte om højskolesangbogens historie og præsenterede 8 sange fra bogen, derudover var der mange ønsker fra de fremmødte. Martin Høier spillede til. Der var flere der mente, at man kunne arrangere sangcafé flere gange om året. Høstmarked – gik fint, der var godt salg i boderne og positive tilbagemeldinger fra sælgerne. 

3.    Forslag fra forsamlingshuset til fælles kontingent og nye måder at kræve op på :  Dalby forsamlingshus har henvendt sig for at høre, om vi evt. kunne slå de to foreningers kontingent sammen og kræve op fælles ved fællesspisningerne. Samtidig skulle der gives en rabat for betaling af mad ved fællesspisningerne. Lokalrådet diskuterede længe udfordringerne angående kontingentopkrævning og kom frem til 3 modeller. 1. forsamlingshusets forslag om fælles kontingent opkrævet ved fællesspisninger og samtidig rabat på maden til medlemmer. 2. at fortsætte som nu med hustandsopkrævning og skriftlig info til alle. 3 at husstandsomdele en seddel med opkrævningsoplysninger via Mobile Pay og bankoverførsel. Lokalrådet havde en lang snak om fordele og ulemper. Lokalrådet beslutter at fastholde den nuværende opkrævningsform dog med skriftlig info til alle (model 2 og 3). Der er for mange ulemper ved at give rabat (bureaukrati omkring hvem der har betalt, og hvem har ikke – det er omstændigt for så få kroner). Der er ikke mange husstande repræsenteret til fællesspisningerne, og derved vil indkomsten på kontingent falde væsentligt. Derudover er lokalrådet synlige ved husstandsopkrævning, og denne kontakt med medlemmerne er vigtig. Men lokalrådet tilbyder (fra 2019 men ikke i år) at samle ind (husstandsopkrævning) for begge foreninger, såfremt det er muligt at blive enige om et koncept.

For ud over ovenstående, så besluttede lokalrådet at indgive forslag til en vedtægtsændring på forårets generalforsamling således at alle husstande fremover automatisk er medlem af foreningen og dermed stemmeberettiget med en stemme. Kontingentet er derfor fremover at betragte som et støttekontingent og dermed uafhængigt at stemmeberettigelse og således også uafhængigt af årstiden for opkrævning i forhold til generalforsamlingen. Med ovenstående forslag opnår vi derfor fordelene at: bevare en god kontakt til medlemmerne ved husstandsomdeling, at informere skriftligt med en folder samtidig med opkrævningen, at økonomien ved kontingentet fastholdes på nuværende niveau, en mere enkel tilgang til stemmeberettigelse og i det store og hele en mere simpel registrering af medlemmer. Hvis forsamlingshusets kontingent kan kobles på denne løsning, så vil lokalrådet tilbyde at kræve op for begge foreninger fra 2019. Hans udarbejder forslag til vedtægtsændring til næste møde.

4.    Nye tilflyttere og opfølgning på de seneste:   De endnu ikke løste opgaver løses (J og C)

5.    Nyt om amfiscenen: Hans viste projektbeskrivelse og budget for scenen. Der er netop afsendt ansøgning om penge til projektet til Friluftsrådet. Der følger flere ansøgninger i de kommende uger – (Projektbeskrivelse og budget sendes ud som bilag).

6.    Kommende arrangementer

a.    Halloween 28.10 og 31.10. Mette har kontaktet forsamlingshuset

b.    Andespil 5.11. Hans er sat på

c.    Juletræ og fællesspisning 30.11. Ellen-Margrethe og Søren-Herluf er sat på

7.    Stier, legeplads og lokalplanen – status og hvordan kommer vi videre: Vi har ikke hørt fra kommunen – Camilla rykker, Hans skriver udkast til 5 årsplan for Dalby. Hans kontakter lodsejere omkring stier. Vi skal have kigget på Spor i landskabet (flere foreninger kan søge sammen). Derudover kontakter Hans kommunen for kvaler med fortolkning af lokalplaner.

8.    Skuret ved Huggehuset : Vi mødes 3.11. kl. 9.30 for at rydde op i skuret mm. Hans kontakter Per inden for at lave en fælles plan.

9.    Den nye dataforordning : Tjek den ud på hjemmesiden (nederste fane). Ordningen blev gennemgået og godkendt. Nu bør vi kunne følge loven. Hans følger op på, hvilke oplysningervi har liggende og bortskaffer gammelt materiale.

10. Evt. Dato for generalforsamling med de andre foreninger. Ellen-Margrethe kontakter de 3 andre foreninger for at fastsætte forårets generalforsamling. Næste møde 15.11. hos S.H. (afbud fra Jim).  


Referat af lokalrådsmøde den 28.8. 2018

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde (30.5.) -og siden sidst:  Referat godkendt. Nyt om Holmens Dag 2019. Der søges efter en dato hurtigst muligt, vi afventer boldklubbens udmelding mht. sportsugen. Holmens Dag 2019 skal foregå i Dalby. Byvandring den 22.8. Generelt en god og hyggelig tur med ca. 25 deltagere.

2.     Legepladsen - nyt om møde med kommunen:  Camilla har holdt møde med kommunen og forelagt lokalrådets tanker om byggegrunde, legeplads mm. Kommunen melder tilbage i løbet af kort tid omkring byggegrunde, legeplads og stier i Dalby. Set i lyset af flere nybyggerier i Dalby er det oplagt at byggemodne grundene mellem Christen Koldsvej og Fynshovedvej. I lokalplan 19.1. fra 1989 er der lagt op til at placere 6 grunde på det areal, der i dag er til rådighed (resten er bebygget af ældre- og seniorboliger). Lokalrådet vil lægge op til at placere 4 grunde på arealet, da der også skal være plads til legeplads, stier mm. Camilla kontakter landsbyrådet for an snak om alternativt byggeri og i det hele taget en fælles konsensus omkring byggeri.

3.     5 årsplan for stier mm. i Dalby og omegn:  Vi mødes onsdag den 5.9. kl. 20.30 ved forsamlingshuset og går en runde i byen for at kigge på stier, grunde mm.

4.     Regler for opbevaring af data for medlemmer (nye EU-regler/datalov  ): Hans undersøger, hvilke regler lokalrådet skal følge.

5.     Nye tilflyttere (fast punkt):  Jim og Camilla følger op på tidligere aftaler. Camilla undersøger et par nye tilflyttere.

6.     Kommende arrangementer

a.     Høstmarked 2.9.:  Kim og Brian er sat på (Jim koordinerer).

b.     Sangaften i forsamlingshuset 30.9. kl. 14.00: Hans, Ellen-Margrethe bager kage

c.     Halloween pynt i forsamlingshuset 28.10.  Mette og Camilla (Mette kontakter forsamlingshuset for samarbejde).

d.     Halloweenoptog og fællesspisning 30.10.  Mette og Camilla

e.     Andespil 5.11. kl. 19.00.  Hans

f.      Fællesspisning med juletræ 30.11. kl. 17.00 og spisning 17.30:  Ellen Margrethe og Søren-Herluf

7.     Evt.  Næste møde den 3.10. kl. 19.00 hos Ellen-Margrethe


Referat af lokalrådsmøde den 30.5. 2018

Afbud fra: Camilla og Mette

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: referat godkendt

2.    Lokalplaner for Dalby og ideer til forandringer - vi kigger på planerne (Jim skulle kontakte ejeren af grundene på Mosegårdsvej, Hans skulle tale med Jørgen Larsen og Camilla skulle tale med kommunen): Camilla har haft kontakt til kommunen angående lokalplanen og etablering af legeplads ved Mosen. Vi har fået det svar, at vi gerne må komme med forslag til ændringer af lokalplanen, men at kommunen har meget travlt pt., så eventuelle ændringer sker ikke med det første. Kommunen ser gerne en legeplads etableret på arealet ved mosen. Arealet er omfattet af lokalplan 19.1 af januar 1989. I planen er arealet udlagt til parcelhusgrunde, men kommunen meddeler, at de ikke påtænker en udstykning lige med det samme (det kan man så undre sig over). Derfor ser kommunen gerne, at der etableres en legeplads på noget af arealet., på betingelse af, at arealet måles op og registreres. Derudover skal lokalrådet tage ansvar for vedligeholdelse og brug af arealet. Lokalrådet diskuterede dette ansvar mm., og der var enighed om, af Dalby Lokalråd ikke kan påtage sig et evt. forsikringsmæssigt ansvar for brug af legepladsen. Ej heller har vi ressourcer til at vedligeholde arealet i mange år frem. Lokalrådet beslutter følgende: at undersøge forholdene omkring forsikring, vedligeholdelse og ansvar for legepladser andre steder i kommunen, at undersøge om der kan laves et legepladsudvalg, således at de i fremtiden kan påtage sig vedligeholdelsen af pladsen, at evt. foreslå kommunen en model, der går ud på, at kommunen har tilsyn, forsikring mm. omkring legepladsen, men at et udvalg af lokale folk påtager sig vedligeholdelsen.

Næste skridt bliver at afvente befolkningens ideer, der indsamles på Holmens Dag den 9. juni kl. 11.15 i skolegården ved Mesinge-skolen. Når vi har fået input fra befolkningen, så nedsætter vi et udvalg, der skal tage sig af arbejdet med at få en legeplads op at stå. Derudover laver lokalrådet en 5 årsplan for etablering af stier, ændring af lokalplaner mm.

Hans har været i kontakt med Jørgen Larsen til en snak om lokalplaner i Dalby. Jørgens erfaring siger, at det ikke nødvendigvis er planen, der er for restriktiv, men derimod fortolkningen af planerne. Derfor foreslår J. L. at lokalrådet arrangerer et møde med forvaltningen og udvalgets formand for at få forelagt vores ideer til en blidere/lettere fortolkning. Der er langt fra lokalrådet/landsbyrådet til den enkelte medarbejder i forvaltningen. Ofte oplever vi, at den enkelte medarbejder ikke har kendskab til de lokale stemmer og organer herunder kommunens egen landsbypolitik. Et møde med forvaltningen kan måske rode bod på dette.

Sidst men ikke mindst, så har lokalrådet undersøgt, hvad der sker med de private grunde, der er til salg ved mosen. Det forlyder, at salget er sat på standby, bortset fra grundene, der har adgang direkte til Mosegårdsvej. Således er der ikke mange grunde at vælge imellem i Dalby, og det bør vi også tage med i 5-årsplanen.

Sidst men ikke mindst, så forlyder det, at en byggesag (nybyggeri) i Hersnap også har udfordringer med godkendelser fra kommunen. Hans undersøger sagen.

 

3.    Kommende arrangementer:

a.    Holmens Dag - hvem hjælper hvornår? Torsdag kl. 17.00 Niels og Mette. Fredag kl. 16.00 Jim og Peter N. Hansen. Fredag (køre borde): Søren-Herluf og Hans. Søndag (køre borde):  kl. 10.00 Jim og Hans.

b.    Byvandring 22.8. kl. 19.00 - Hvem arrangerer sammen med Lokalarkivet?: Jim tager kontakt til Helle Klüver for at få planlagt turen inden sommerferien.

c.    Sangaften i forsamlingshuset:   De nye højskolesangbøger skal indvies. Hans aftaler dato med forsamlingshuset og Martin, som igen kontakter kirkekoret. Vi påtænker en aften med snage fra bogen sunget fælles og enkelte numre som kirkekoret synger for os. kaffe og kage kan købes.

4.    Nye tilflyttere (fast punkt) - og er der styr på de aftaler, vi lavede på sidste møde: Jim arbejder på sagen.

5.    Penge til projektering af amfiscene på Hindsholmskolen:   Der er udarbejdet en projektbeskrivelse og tegninger over scenen. Der er valgt materialer mm., således at projektet nu kan budgetteres. derefter er vi klar til at søge penge. Udarbejdelsen af projektbeskrivelse mm. laves af Thomas Hillerup (tegnestuen Vaag). Det anslås, at budgettering og projektbeskrivelse koster mellem kr. 6-8.000,-. Vi har tidligere besluttet, at lokalrådet vil afse penge til projektbeskrivelsen. Lokalrådet bevilliger højest kr. 8.000,- til formålet.

6.    Evt. Ingen kommentarer. Næste møde er den 28.8. kl. 19.00

 


Referat af lokalrådsmøde den 23. april 2018

Afbud fra Ellen-Margrethe og Søren-Herluf

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 12.3.: Referat godkendt

2.    Nyt fra landsbyrådet:

a.    Penge fra landsbypuljen: Der er bevilliget penge til sangbøger i forsamlingshuset

b.    Kommunens landdistriktspolitik: Der er nedsat en gruppe i landsbyrådet, der arbejder videre med politikken.

3.    Hjemmesiden: Status på indhold, antal besøg og fremtidig drift: Der er ca. 600 besøg om ugen, men reelt er der ikke 600 personer, der kigger på siden, da hvert klik på undersiderne er med i antallet af registrerede besøg. Det er stadig billeder og de gamle billeder, som folk kigger på. derudover er det selvfølgelig forsiden og aktivitetskalenderen, der er mest besøgt. Facebook egner sig ikke så godt til at gemme de mange billeder og hjemmesiden er en paraply for områdets andre digitale platforme. Fx. linker Dalbyfyn til forsamlingshusets side, gymnastikforeningens side, kirkernes side mm. Denne funktion er svær at opnå med Facebook eller en blog. Så lokalrådet beslutter, at Dalbyfyn fortsætter en tid endnu.

4.    Indhold fra Dalby Lokalråd til Hindsholmmagasinet : Hans skriver indlæg om affaldsindsamlingen og de ideer til legeplads for 0-6-årige, stier i byen mm. Vi vil gerne invitere til diskussion og debat om vores område på Holmens Dag den 9. juni. (Indlægget er sendt til Hindsholmmagasinets redaktion)

5.    Nye tilflyttere (fast punkt): Mosegårdsvej og i Hersnap. Camilla tager dem hun kender på Mosegårdsvej og det samme går Jim. Jim tager også beboerne i Hersnap. Vi plejer at bruge ca. kr. 300,-

6.    Lokalplaner for Dalby - vi ønsker en revidering/nye planer : Lokalplanerne skal revideres. Planen for centerbyen er fra 1989. Det er en god ide at kigge på hele Dalby, når vi skal tale planer for fremtiden. Lige nu er der ideer til en legeplads for 0-6-årige ved mosen bag Christen Koldsvej og til at få åbnet stien mellem bygaden og Hersnapvej. Derudover skal planerne for byggeri omformuleres, så det bliver lettere at bygge om, til eller nybygge i byen. Vi efterlyser flere ideer fra borgerne den 9. juni på Holmens Dag, da Dalby og omegn skal mødes der til diskussion af områdets tilstand og udvikling (det er en del af konceptet med Holmens Dag, at hvert område mødes og diskuterer). Jim undersøger status på de private grunde ved Mosen. Hans kontakter Jørgen Larsen for ændringer i lokalplanen.

7.    Hjælp til Holmens dag : Niels, Jim og Mette kan hjælpe torsdag den 7.6. sidst på eftermiddagen. Søren-Herluf hjælper til fredag 8.6. kl. 11.00 med at køre borde. Vi mødes på frugtlageret i Dalby.

8.    Evt. Ingen bemærkningerReferat af lokalrådsmøde den 12. marts 2018 kl. 19.00 hos Søren-Herluf

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 30.1. og fra generalforsamlingen den 7.3. 2018 : Begge referater godkendt

2.    Konstituering af bestyrelsen - valg af formand (næstformanden var ikke på valg): Hans Grønne valgtes som formand

3.    Fordeling af opgaver i bestyrelsen for det kommende år

a.    Repræsentant til landsbyrådet: Hans

b.    Repræsentant til Hindsholmudvalget: Hans

c.    Redigering af hjemmeside: Hans

d.    Redigering af Facebookside: Mette, Hans, Jim, Søren-Herluf og Camilla

e.    Redigering af Hindsholmkalenderen: Mette

f.     Skrive indlæg til Hindsholmmagasinet for Dalby Lokalråd: Fælles på lokalrådsmødet inden deadline og Hans

g.    Pasning af udhængsskab: Søren-Herluf

h.    Indsamling af stof til Hindsholmmagasinet: Camilla

i.      Indsamling af sponsorater til Hindsholmmagasinet: Jim

j.      Repræsentant på forsamlingshusets møder: (hvis vi fortsat skal have en repræsentant - Ellen-Margrethe)

k.    Opsætning af skilt til arrangementer: Jim

l.      Andre faste opgaver? (Jazzfesten, Høstmarkedet og Holmens Dag): Høstmarked - Jim og Camilla,

4.    Forslag om at finansiere en del af de nye stole i forsamlingshuset med lokalrådets andel af overskud fra jazzfesten: Lokalrådet beslutter at støtte køb af stole med lokalrådets del af overskuddet fra jazzfesten. Hans giver Niels besked.

5.    Forslag fra generalforsamlingen - annoncering af nyfødte og dødsfald i Hindsholmmagasinet og flytning af udhængsskabet ved Huggehuset til et mere centralt sted: Annoncering af fødte og dødsfald samt sportsresultater - Søren-Herluf tager punktet med til redaktionsmøde i Hindsholmmagasinet. Udhængsskabet: Vi diskuterede relevante steder for placering af begge skabe. Skabet ved den gamle Brugs skal have nyt håndtag. Camilla undersøger hos skolen, om skabet ved Huggehuset kan flyttes til en mere relevant placering.

6.    Kommende arrangementer:

a.    Fællesspisningen den 20. marts - Camilla, Mette og Ellen-Margrethe - Heidi står for maden. Hvem kontakter hende for at få uddelegeret opgaver? Camilla kontakter Heidi for at aftale hjælp til mad mm.

a.    Affaldsindsamlingen den 20. april. vi er tilmeldt, men hvem møder op og køber drikkevarer mm.? Hans, Mette og Jim er sat på.

7.    Nye tilflyttere (fast punkt): Der er pt. ingen nye tilflyttere

8.    Fastsættelse af  mødedatoer for lokalrådet resten af året: 12.4 hos Mette, 30.5. hos Jim, 28.8. hos Hans, 3.10. hos Ellen-Margrethe, 15.11. hos Søren-Herluf og 16.1. 2019 hos Mette

9.    Evt. Der var ingen bemærkninger.

 


Referat af lokalrådsmøde den 30.1. 2018

 

1.    Godkendelse af referat fra den 1.11. 2017: Referat godkendt

2.    Siden sidst

a.    Småkagebagningen - kan det gentages i 2018?: Ja, det kan det sagtens, da det er nemt at arrangere og et meget hyggeligt samvær. Der var 12 deltagere, men de fleste var fra lokalrådets familier. Tidspunktet kan diskuteres. En søndag vil være bedre fx 3. søndag i advent.

b.    Juletræ og fællesspisningen 1.12. - kort evaluering: Stor succes med 96 spisende gæster. En populær tradition der sidder fast nu. Der fremkom forslag om at mødes i kirken før juletræstændingen og derved flytte sang til et varmt lokale. Der var ikke opbakning til at synge i kirken i stedet for ved træet, da det vil tage opmærksomheden fra træet væk. Hvis kulden ved træet er et problem, så må folk tage ekstra tøj på. Evt. kan der indføres et selvstændigt arrangement i kirken, som man kan vælge til eller fra efter tid og interesse, ligesom det er nu med henholdsvis juletræstænding og spisning. Søren-Herluf er klar til at åbne kirken, hvis det besluttes. Vi tager sagen op igen til efteråret.

c.    Opkrævning af kontingent - status og evaluering. Opkrævningen er gået fint de steder, hvor der er opkrævet. To medlemmer mangler at kræve op. De har fået besked på at komme i gang og være færdige senest den 6. marts. Vi bør undersøge, om lokalrådet kan få mobile Pay.

3.    Nyt fra Landsbyrådet

a.    LANDSBYFÆLLESSKABSKONFERENCE lørdag den 17/3 - deltagerne vil være medlemmer af de 12 lokalråd/beboerforeninger, der udgør Kerteminde Landsbyråd - altså ikke kun den "normale" repræsentant - men alle der sidder i rådene/foreningernes bestyrelser: Kig i kalenderen og meld gerne tilbage, om I kan.

b.    Til orientering foreslår Forretningsudvalget at årets kommende landsbyrådsmøder afholdes som følger: tirsdag den 17/4 i Rønninge, onsdag den 20/6 i Midskov, torsdag den 26/11 i Viby og mandag den 13/9 i Martofte: Datoerne er noteret

c.    Kerteminde kommune har i forlængelse af ændringerne i Planloven fået mulighed for at udpege 2 såkaldte omdannelseslandsbyer - og vil gerne høre Landsbyrådets forslag hertil. Kommunen vil gerne udpege 2 landsbyer - og skal have besked herom senest 1. februar !!!!) Der indkaldes hermed til møde mandag den 29. januar kl. 19.00 i Rynkeby: På det ekstraordinære landsbyrådsmøde den 29.2. blev vi informeret om omdannelseslandsbyerne. Det er kun landsbyer uden lokalplan, der kan blive omdannelseslandsbyer. Derfor er det ikke aktuelt for Dalby. Ordningen går ud på, at man kan planlægge for et område i landsbyen uden at skulle udarbejde en lokalplan. Drigstrup og Revninge blev udpeget som omdannelseslandsbyer.

d.    Info om regler for uddeling af midler fra landsbypuljen: reglerne bliver besluttet på landsbyrådsmødet den 17.4. 2018.

4.    Nyt fra Hindsholmudvalget:

a.    Holmens Dag 9. juni 2018 - Hvad er Dalbys rolle? Dalbys rolle er, at repræsentere Dalby og omegn. Hvert område får en halv til hel time i et telt, hvor alle interesserede i området mødes. Det er Dalby lokalråds opgave, at facilitere dette møde ved fx at fremlægge lokalrådets planer for det kommende år og styre en proces med idegenerering og debat.

b.    Infomøde om Holmens Dag 6.2. 2018 kl. 19.00 på Hindsholmskolen: Mødet går ud på at debattere, planlægge og involvere foreninger, virksomheder og andre interesserede om Holmens dag. Hvem kan deltage fra Dalby Lokalråd?

5.    Kommende arrangementer

a.    Jazzfesten den 27.1. 2018: Jim, Ellen-Margrethe og Hans hjælper til: Jazzfesten var et brag af en succes. Der er opbakning til endnu en fest næste år både fra lokalrådet, de gamle rotter fra Fritidsringen og fra Neanders Jazzband. Forsamlingshuset har endnu ikke bekræftet, om de er med som arrangører fremover. Hvis ikke forsamlingshuset er med, så fortsætter lokalrådet som tovholder og arrangør. Hans kontakter forsamlingshuset for opklaring vedr. jazzfestens fremtid. Men et er sikkert, der bliver jazzfest sidste lørdag i januar i 2019.

b.    Generalforsamlingerne 7.3. 2018 - hvem er hjælpere fra lokalrådet?

Hvem genopstiller til det kommende års arbejde i Lokalrådet? Budgetforslag for 2018: Alle genopstiller – det udtrykte formanden sin glæde ved! Mette har meldt afbud til generalforsamlingen, alle andre kan deltage. Bestyrelsen udarbejde udkast til budget: Indtægter: Div. Tilskud kr. 4000,- arrangementer 5000,- kontingenter 1500,-. Udgifter: Skuret ved Huggehuset renoveres (der søges landsbypuljen) 6000,- gebyrer 300,- gaver/repræsentation 600,- småanskaffelser 2000,-. Formanden skriver formandens beretning, der sendes rundt en uge før generalforsamlingen. Hjælpere til arrangementet: Jim og Søren-Herluf

c.    Fællesspisningen den 20.3. 2018: Hvem er hjælpere fra lokalrådet? Det er Camilla, Mette og Ellen-Margrethe.

d.    Forespørgsel fra menighedsrådet (tilføjet til dagsorden): Menighedsrådet (Dalby/Stubberup) spørger til, om lokalrådet vil være med til at arrangere en jagttemadag med foredrag om jagt, gudstjeneste og spisning. Søren-Herluf melder tilbage til menighedsrådet, at lokalrådet synes det lyder spændende og at vi gerne vil være med.

6.    Nye tilflyttere (fast punkt): Der er pt. Ikke nye tilflyttere

7.    Evt. Næste lokalrådsmøde er den 12. marts kl. 19.00 hos Søren-Herluf

 

 Referat lokalrådsmøde den 1.11. 2017

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 26.9. 2017: Referat gennemgået og  godkendt

2.    Information om byggehøring: Lokalrådet har indsendt høringssvar til Kommunen angående dispensation for mindre afvigelser i forhold til lokalplanen vedr. en byggesag på Mosegårdsvej. Familien, der ønsker at bygge, har brugt maget tid og kræfter på at arbejde med sagen. Lokalplanen har mange "strenge" restriktioner set i forhold til resten af Dalbys byggemasse. Fx. giver det ikke mening at forlange røde tage, når de fleste huse omkring byggeriet har sort tag. Og sådan er der flere eksempler på, at lokalplanen ikke imødekommer rimelige ønsker for nybyggeri. Lokalrådet vedtager at arbejde for, at lokalplanen lempes på sådanne områder, så vi imødekommer og fremmer nybyggeri i fremtiden.

3.    Kontingentopkrævning: Hans skriver seddel til at dele ud eller lægge i postkasserne. Ellen-Margrethe trykker sedlerne. Der er deadline 1.12. Man ringer på en gang. Er der ingen hjemme lægges seddel i postkassen. Folk har mulighed for bankoverførsel eller mobile Pay. Ved Mobile Pay anvendes Hans' nummer. Hans laver derefter bilag og overfører pengene til lokalrådets konto.

Ruter for opkrævning:

Hans: Væbnervænget og Christen Koldsvej

Mette: Dalby Bygade

Jim: Hersnapvej, Hersnapvænget og Hersnap Bygade, sandbjergvej og Bjørnegårdsvej

Ellen Margrethe: Mosegårdsvej, Mosegårdsvænget, Stendyssevej, Birkebjergvej og Birkebjergvænget

Søren Herluf: Fynshovedvej fra præstegården og nord ud samt Nørrebrovænget

Camilla: Fyndhovedvej syd for præstegården, Smedegyden, Søndervænget, Møllegyden

 

4.    Kommende arrangementer: 

a.    Juletræstænding og fællesspisning: Juletræ-Mette.  Lys-Hans/Søren Herluf.

Gullaschsuppe med flute og ris a la mande

Indkøb: Hans (gullaschsuppe og flute) Ellen-Margrethe (ris a la mande)

Grød: Ellen-Margrete

Dække bord 16.00: Jim, forsamlingshus, forsamlingshus

Drikkevarer: Forsamlingshus

Byttepenge: Forsamlingshus

Madlavning: Fredag formiddag 10.30: Hans, Camilla, Ellen Margrethe og Dauerhøj

Madlavning: Fredag eftermiddag 16.30: Ellen-Margrethe, frivillig, Mette

b.    Caféaften 13.12. Småkager – Jim/Mette – Mette køber dej ved bageren. Hans tager kødhakker med og kageforme med, Jim køber ind - bagepapir og flormelis og krymmel, kanel og sukker.

c.    Datoer for arrangementer 2018: Hjælpere til Jazzfesten 27.1. 2018 - Jim, Ellen-Margrethe og Hans

d.    Valgmøde 8.11. Jim hjælper fra kl. 18.15

5.    Nye tilflyttere: Dalby Bygade 24 - Hans køber velkomstpakke

6.    Evt.: Næste møde: 16. januar hos Søren-Herluf kl. 19.00

 

 

 


Referat af lokalrådsmøde den 26.9. 2017

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.    Siden sidst

a.    Høstmarkedet i Mesinge: Forløb over al forventning. Der blev et lille overskud, som overgår til næste års høstmarked.

b.    Fællesspisning: Tak til Mette og Camilla for indkøb og madlavning. Det var en stor succes. Dog har vi stadig svært ved at ramme mængden af mad i forhold til antal tilmeldte. Det sker, da der tilmeldes flere i sidste øjeblik.

c.    Nyt skilt: Jim har købt skilt til at stå ved vejen ud for Bregnebjerg. Jim sætter skiltet op med reklame for caféaften den 4.10.

3.    Konceptbeskrivelse af fællesspisning : Hans har udfærdiget en beskrivelse. Vi beslutter at gennemgå beskrivelsen sammen med forsamlingshusets bestyrelse.

4.    Nye tilflyttere (fast punkt ): Der er nye tilflyttere på Dalby Bygade 6. Camille byder dem velkommen med en kurv af gode sager.

5.    Kommende arrangementer

a.    Caféaften 4.10.: Det er Søren-Herluf og Jim, der står som tovholdere. Hans skriver en flyer til husstandsomdeling - Hans 65 stk. (Fynshovedvej, Søndervænget, Nørrebrovænget, Bogensøvej og Smedegyden), Camilla 104 stk. (Dalby Bygade, Væbnervænget, Kristen Koldsvej, Mosegårdsvej, Mosegårdsvænget og Møllegyden) og Ellen-Margrethe 70 stk. (Hersnapvej, Hersnap Bygade, Hersnapvænget, Sandbjergvej, Stendyssevej, Birkebjergvej og Birkebjergvænget) deler dem ud senest i kommende weekend). Jim køber ind.

b.    Bankoaften 2.11.: Forsamlingshuset tager sig af planlægningen.

6.    Kontingent: Vi gør som sidste år. Hans skriver seddel til at dele ud eller lægge i postkasserne. Hvert bestyrelsesmedlem får en rute. Man ringer på en gang. Er der ingen hjemme lægges seddel i postkassen. Folk har også mulighed for mobile Pay.

7.    Evt. Vi ændrer næste møde til 1.11. hos Ellen-Margrethe i Hersnap (mødet den 21.11. udgår pga. kommunalvalg). Den 17.10. er der arbejdsdag i forsamlingshuset - alle er velkomne. Den 8.11. kl. 19.00 er der valgmøde på Hindsholmskolen - alle partier der stiller op til kommunalvalget deltager.

 


Referat af lokalrådsmøde den 15.8. 2017

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 2.5. 2017: Referat godkendt

2.    Siden sidst:

a.    Beskrivelse af procedure ved fællesspisning (Hans): Endnu ikke udarbejdet. Hans laver beskrivelsen i nærmeste fremtid

b.    Maling af Huggehuset (Camilla skulle tale med skolen): Vi har intet hørt fra Camilla

c.    Reparation af bålsted i Huggehuset (Hans skulle tale med smeden): Hans kontakter smeden i nærmeste fremtid.

d.    Skilte ved indfaldsvejene (Jim skulle undersøge og evt. købe): Jim har fundet et tilbud på skilt. Lokalrådet beslutter at Jim køber et skilt.

e.    Arrangementer - Sankthansfesten og Borgermøde om udvikling Hindsholm (Hans/Camilla): Sankthansfesten var igen en succes. Der var ikke så mange til at spise måske pga. vejret, men til gengæld var der rigtig mange til bål. Udviklingsplan Hindsholm - der var borgermøde den 24.6. på Hverringe. De 10 projekter blev præsenteret. Ved afstemningen faldt valget på disse tre projekter: Sti mellem Martofte og Fynshoved, Erhvervspolitik og etablering af mindre virksomheder, Vandreruter og stier. Hindsholmudvalget har nu ansvaret for, at de tre projekter bliver realiseret. Der har grundet sommerferie endnu ikke været møde i Hindsholmudvalget om projekternes fremtid.

f.     Status i forsamlingshuset (bestyrelse mm. - Ellen-Margrethe): Forsamlingshuset har igen fuld damp under kedlerne med en fuldtallig bestyrelse. Der er allerede igangsat flere tiltag, der kan sikre husets fremtid. Først og fremmest rengøring af huset og reparationer med hjælp fra mange frivillige. Der var snak om, hvem der skal passe mindesten over Christen Kold samt træerne omkring. De trænger til beskæring. Der er pt. skåret grene af, så man kan se stenen. Til vinter bør træerne stynes helt ned.

g.    Hindsholmmagasinet - Hvordan går det med at samle stof? (Camilla): Der er indkommet stof fra mange foreninger, og bladet er sendt i trykken. Flere huse i Hersnap og andre steder har ikke modtaget første nummer fa magasinet. Information om den manglende levering er givet til bladets redaktion.

3.    Nye tilflyttere (fast punkt): Dalby Bygade 24 er solgt. Er der andre? Bygaden 24 er solgt til udlejning, så det er ikke sikkert, at der flytter "faste beboere ind". Hans følger op.

4.    Input til Kerteminde Kommunes landsbypolitik (se udsendte mail fra Steen Hjort): Lokalrådet diskuterede de 6 områder i landdistrikspolitikken. Vi har følgende kommentarer: Punkt to omkring bosætning: Der bør kigges på lokalplanerne for landsbyerne, så der kan luges ud i for stramme formuleringer for bygninger. Fx. en sag fra Dalby, hvor et tag på en nybygning ikke må være sort, på trods af, at flere nabohuse omkring nybygningen i forvejen har sort tag. Sådanne formuleringer gavner ikke bosætningen, der i stedet bør være forbundet med sund fornuft og selvfølgelig ikke med så løse rammer for byggeri, at det kan ødelægge landsbyens identitet. Punkt 6 (adgang til natur og kultur): Lokalrådet foreslår, at der arbejdes på en kraftigere badebro ved Bøgebjerg, da der er rigtig mange vinterbadere, der bruger broen, men som må undvære broen i vinterhalvåret, da den nuværende konstruktion er for spinkel til at klare vinteren.

5.    Kommende arrangementer:

a.    Høstmarked 3.9. Jim: Der er lidt færre boder i år end sidste år, men ellers ser arrangementet ud til at køre som planlagt. Jim finder en hjælper til dagen eller kontakter Hans, der deltager med en bod, hvis der mangler hjælp til en opgave søndag formiddag/morgen.

b.    Fællesspisning 6.9. Camilla og Mette: Der er tale om at grille. Niels og Dauerhøj undersøger, om det er muligt at låne en gril af ældresagen.

6.    Evt: Næste møde er sat til den 26.9. hos Mette


Referat af lokalrådsmøde den 2.5. 2017 kl. 19.00 Dalby Bygade 25

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 15.3.: Referat godkendt

2.    Siden sidst:

a.    Indkøb af skilte til opsætning ved indfaldsveje (Jim): Jim har haft travlt, men ikke med skilte. Jim kigger på det.

b.    Spilleaften 19.4. (bedre annoncering?): Vi beslutter at annoncere meget bedre næste gang, så vi ikke er i tvivl om, at folket har fået besked.

c.    Fællesspisning den 4.4. (beskrivelse af konceptet/frivillige til at hjælpe). Hans beskriver konceptet, så vi har en oversigt over, hvad der skal gøres fra gang til gang. Herefter kan vi involvere flere frivillige. Vi beslutter at kontakte forsamlingshusets bestyrelse, for bl.a. at drøfte kommende fællesspisninger.

d.    Forsamlingshusets situation (ny bestyrelse mm.). Der er igen fuldtallig bestyrelse og to suppleanter. Der arbejdes på at søge fonde til at renovere facaden.

e.    Hindsholmmagasinet - hvordan er arbejdet gået? Det er gået lidt trægt med at indsamle stof til bladet fra foreningerne. Men vi skal lige i gang, og sommerperioden er ikke så oplagt, da mange foreninger har mest aktivitet i vinterhalvåret. Annoncereingen er gået fint. Der er mange fra Dalby, der har annonceret. Flere af virksomhederne på listen eksisterer ikke længere. I i alt mangler der dog kun at blive solgt få annoncer.

3.    Nye tilflyttere (fast punkt). Mette besøger Væbnerhuset og Hans Dalby Bygade 2b

4.    Kontoen hos Min Købmand (procedure ved køb): Ved køb på kontoen skal bonen afleveres til kasseren underskrevet og med tydelig mærkning af hvilket arrangement eller anledning varerne er købt. På den måde kan vi lave et mere præcist og ordentligt regnskab.

5.    Maling af Huggehuset (Huset trænger til olie): Camilla kontakter skolen for at høre, om de vil være med. Hanskontakter smeden for at få lavet forstærkning af bålsted med en jernramme.

6.    Kommende arrangementer:

a.    Byvandring den 10.5. (Er planlagt - info om turen): Vi går på Birkebjerg. Turen begynder kl. 19.00 i forsamlingshuset. Poul Larsen fortæller om bagtæppet malet af Peter Larsen Birkebjerg. Derefter går vi på Birkebjerg og besøger kunstnerhjemmet. Poul fortæller videre om Larsen Birkebjerg. Vi ser udsigten fra den tidligere vindmølleplads og går hjemad mod Dalby af Birkebjergvænget.

b.    Sankthansfesten 23.6.: Hans arbejder sammen med bylauget. Vi mødes kl. 18.00 til spisning af medbragt mad. Der er bål ved 20.30-tiden. Snobrød til børn og barnlige sjæle. Det er altid hyggeligt…

7.    Evt. nye ideer for lokalrådets arbejde? Vi diskuterede forskellige arrangementer mm., men der kom ikke noget konkret på bordet. Reminder om landsbyrådsmøde den 7. juni. Vi vil gerne have flere medlemmer fra hver forening med. Tænk over, om I har lyst til at deltage. Husk sidste møde om Udvikling Hindsholm lørdag den 24. juni. Næste lokalrådsmøde er den 15. august kl. 19.00 hos Jim.


Referat af lokalrådsmøde den 15.3. 2017

Tilstede: Jim, Hans, Søren-Herluf, Mette, Camilla og Solveig. Afbud fra Ellen-Margrethe.

1.    Godkendelse af referat fra generalforsamling 2017 og referat fra mødet den 7.2.: Referat fra generalforsamlingen godkendt. Referat fra mødet den 7.2. godkendt med den note, at vi skal have fulgt op på hjertestartermødet i Holmens Hus. Kommer der yderligere møder?

2.    Konstituering af bestyrelsen: Formand: Hans Grønne, Næstformand: Jim Lorentzen, bestyrelsesmedlemmer: Ellen-Margrethe Hansen, Søren-Herluf Sørensen og Mette Fasdal. Suppleant: Camilla Schjerning. Kasserer (uden for bestyrelsen): Solveig Sassersen.

3.    Orientering om høringssvar angående nedrivning af udtjente landbrugsbygninger på Smedegyden: Kerteminde Kommune har anmodet om lokalrådets syn på nedrivning af landbrugsbygninger på matriklerne overfor Smedegyden 2. Hans har svaret kommunen, at lokalrådet ser meget positivt på nedrivning af de gamle udtjente bygninger, da det vil forskønne stedet væsentligt, og da en nedrivning vil danne baggrund for evt., nyt byggeri på matriklerne

4.    Fordeling af faste arbejdsopgaver:

a.    Repræsentant til Kerteminde Landsbyråd: Hans

b.    Repræsentant til Hindsholmudvalget: Hans

c.    Repræsentant til Dalby Forsamlingshus: Ellen-Margrethe

d.    Repræsentant til Hindsholm-magasinet: Annoncering: Jim - indsamling af stof fra foreninger: Camilla

e.    Vedligeholdelse af hjemmesiden: Hans

f.     Vedligeholdelse af Facebook: Mette, Hans, Søren-Herluf, Camilla og Jim

g.    Vedligeholdelse af udhængsskab ved den gamle Brugs: Søren-Herluf

5.    Nye tilflyttere (fast punkt): Der flytter nye beboere ind i Dalby Bygade12. Mette byder dem velkommen på lokalrådets vegne.

6.    Kommende arrangementer:

a.    Affaldsindsamling 31.3. kl. 16-18: Mette, Søren-Herluf og Hans. Lokalrådet er tilmeldt indsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening. Vi mødes i Huggehuset kl. 16. den 31.3. Hans køber øl/vand og lidt sødt. Mette annoncerer på Hindsholmskolen (Intra og evt. plakat).

b.    Fællesspisningen den 4.4. kl. 17.30: Vi laver mad mandag den 3.4. Hans, Søren og Mette. Tilmelding til Hans 24 46 78 42

c.    Caféaften den 19.4. kl. 18.30: Mette og Hans. Hans køber spil mm.

d.    Byvandring/på tur med de lokale et sted i Dalby Sogn 10.5. kl. 19.00: Tovholder Hans - kontakter lokalarkivet. Forslag til tur: Birkebjerg

e.    Sankthansfest på Bregnebjerg 23.6. : Hans

f.     Høstmarked i Mesinge 3.9.: Jim

g.    Caféaften i efteråret (dato fastsættes): onsdag den 13.12.Jim og Mette

h.    Fællesspisning i forsamlingshuset (dato sidst i september fastsættes): 6.9. kl. 17.30 Mette og Camilla

i.      Bankospil i forsamlingshuset (dato fastsættes): torsdag den 2. november kl. 19.00 Hans

j.      Juletræstænding og efterfølgende fællesspisning fredag den 1.12. kl. 17.00: Hans, Camilla og Søren-Herluf

k.    Caféaften 4. oktober: Vi spiller spil: Camilla og Søren-Herluf

7.    Kommende mødedatoer for lokalrådsmøder frem til jul eller marts 2018.: tirsdag den 2. maj kl. 19.00 hos Hans Dalby Bygade 25, tirsdag den 15. august kl. 19.00 hos Jim Hersnap Bygade 6, tirsdag den 26. september kl. 19.00 hos Mette Dalby Bygade 10, 21. november kl. 19.00 Hos Søren-Herluf, 16. januar 2018 kl. 19.00 hos Ellen-Margrethe.

8.    Indkøb af skilte til annoncering af arrangementer: På generalforsamlingen var der ønske om indkøb af to sandwichskilte til at annoncere arrangementer ved indfaldsvejene til Dalby. Lokalrådet beslutter at indkøbe skilte. Enten sandwichskilte eller anden for skilt. Jim undersøger, om vi må opsætte permanente skilte ved byskiltene, således at vi kan skifte indholdet efter arrangement. På den måde kan alle foreninger bruge skiltene.

9.    Evt. Ingen bemærkninger

 

 Referat af lokalrådsmøde den 11.10. 2016 kl. 19.00 hos Søren-Herluf

Tilstede: Søren-Herluf, Mette, Ellen-Margrethe og Hans. Afbud fra Jim.

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.    Siden sidst:

a.    Høstmarked: Stor succes bortset fra regnen. Imponerende med de mange boder. Vi er med igen næste år.

b.    Gåtur i Hersnap: Super god tur med stor gæstfrihed fra Hersnaps beboere. Tak til Jacob for at arrangere og tak til værterne på Mindegård, saddelmagerværkstedet og på skolen.

c.    Loppemarked: Overskud på ca. kr. 6000,- Der var ikke mange effekter, men over 100 besøgende.

d.    Facebook: Siden kører rigtig fint, og vi når ud til en kreds af beboere, som vi ellers ikke når. Tak til Mette for at sætte siden op og skrive gode indlæg.

3.    Opkrævning af kontingent - hvem går hvor? Vi går rundt og kræver op en gang. Hvis folk ikke er hjemme, så lægges seddel i postkassen. Hans køber dags dato-blokke til kvitteringer. Hans laver sedler til at lægge i postkasserne. Søren-Herluf trykker sedlen. Sedler, ruter og dags dato-blokke kan modtages i uge 43, og opkrævningen kan begynde.

4.    Nye tilflyttere? (fast punkt). Der var ikke nogen, der kendte til nye tilflyttere denne gang. Vi har en enkelt adresse, vi holder øje med.

5.    Caféaftenen den 12.10.: Gik super godt. 14 fremmødte voksne og børn spillede og hyggede. Det kan vi sagtens gentage igen. Der er ikke langt til succeskriteriet på 20-25 fremmødte.

6.    Ansøgning til landsbypuljen om midler til caféaftener (vi laver en liste over, hvad vi vil søge om). Vi søger om penge til: 3 stempelkaffekander, 3 kortspil, 3 raflebægre med terninger, et bobspil med brikker og stave, 2 skakspil, bankoplader - brikker og kontrolplade.

7.    Kommende arrangementer

a.    Fællesspisninger? den 25.11. Mette, Hans, Søren-Herluf og Ellen-Margrethe er sat på. Mette spørger, om Torben vil sætte juletræ op. Søren-Herluf køber nye lys til træet. Hans køber fakler.

b.    Caféaftener: der er styr på den 14.12. (konfektaften).

8.    Evt.

a.    Næste møder: Onsdag den 17.11. hos Hans, tirsdag den17.1. hos Mette og tirsdag den 7.3. hos Søren-Herluf.

b.    Fælles Hindsholmblad. Søren-Herluf viste prøveeksempler. Lokalrådet vil gerne støtte op om bladet og forpligte sig til at levere materiale til de 4 årlige udgaver. Der arbejdes på, at første udgave kan udgives i januar 2017.


Referat af lokalrådsmøde den 9.6. 2016

Tilstede: Søren-Herluf, Ellen-Margrethe, Jim, Eva, Mette og Hans

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 11.4. 2016: Referat godkendt

2.    Siden sidst:

a.    Landsbyrådet. Dalby lokalråd var ikke repræsenteret på det seneste landsbyrådsmøde.

b.    Affaldsindsamlingen i april: Gik rigtig godt. Der var ikke meget affald. Hyggeligt med en lille efterfølgende sammenkomst i Huggehuset. Samme koncept gentages næste år.

c.    Besparelserne på skoleområdet: Forslag 1b (med to store skoledistrikter) er trukket tilbage, da politikerne har indset, at det er for ødelæggende for skoler, børn, familier og landdistrikterne. Der lægges op til rammebesparelser. Vi afventer beslutningerne, der træffes af politikerne i uge 24.

d.    Udviklingsprojekt Hindsholm: Projektet kører på fuld tryk. der er aflevering af beskrivelser fra de 5 områder den 30.6. Dalby mangler at aflevere tre beskrivelser, der arbejdes på sagen. En gruppe har ikke mødtes endnu. Eva kontakter gruppen, da hun er en del af denne.

3.    Velkomst til tilflyttere: Lokalrådet beslutter at alle tilflyttere i Dalby sogn skal modtage enten en blomst, en flaske vin eller en æske chokolade. Derudover udarbejder Hans en lille skrivelse i A5 med en beskrivelse af Dalby og omegn samt lidt om lokalrådets arbejde. På bagsiden trykkes en oversigt over aktiviteterne for det kommende år (så langt, der er planlagt frem).

4.    Hjemmeside/Facebook: Det diskuteres, om hjemmesiden skal fornyes eller ændres. Vi beslutter at beholde hjemmesiden i sin nuværende form. Vi beslutter at lokalrådet skal have en side på Facebook. Mette opretter en side i løbet af sommeren.

5.    Caféaftener i forsamlingshuset: Lokalrådet ønsker at afholde hyggelige caféaftener i forsamlingshusets lille sal med start i efteråret. Det drejer sig om den anden onsdag i oktober, november, december, januar, februar og marts. I alt 5 stk. Der kan arrangeres spilleaften med brætspil mm. musik og sangaften og evt. fælles julebagning i dec. Ellen-Margrethe forespørger om forsamlingshuset er med på ideen. Aftenerne planlægges mere detaljeret på mødet i august.

6.    Kommende arrangementer:

a.    Sankhansfest på Bregnebjerg. Hans deltager og hjælper Bylauget med forberedelserne. Alle er velkomne til spisning af medbragt mad den 23.6. fra kl. 18.00. Der er stort bål fra kl. 20.30. Der er snobrødsbagning i løbet af aftenen.

b.    Grillfest i Huggehuset 12.8.: Jim og Mette arrangerer. Vi beslutter at lave maden og købe kød mm. til grillen, så det fungerer som en almindelig fællesspisning. Jim kontakter forsamlingshuset for aftale om annoncering, brug af køkken mm.

7.    Evt.:

a.    Der har været en forespørgsel fra Dalby Disc om økonomisk støtte til opstart af nye disko-aftener i forsamlingshuset. Lokalrådet beslutter at støtte med kr. 1000,-. Mette får fat i et kontonummer til overførsel af pengene.


Referat af lokalrådsmøde den 11.4. 2016 kl. 19.00 på Dalby Bygade 25

 

1.    Siden sidst

a.    Fællesspisningen den 6.4.: Meget hyggelig at sidde i lille sal. ca. 45 gæster    

b.    Udviklingsplan for Hindsholm: 20 grupper sidder og skriver på en udviklingsplan for Hindsholm. Først beskrives de nuværende forhold ud fra følgende kategorier: Fysiske forhold (veje, huse mm), Omgivelserne, kulturværdier og social kapital. Skriveriet skal være færdigt sidst i juni. derefter skal der genereres en eller flere ideer til udvikling af Hindsholm med udgangspunkt i beskrivelsen af de 4 kategorier. Kerteminde kommune støtter arbejdet med kr. 30.000,-

c.    Landsbyrådet - Jacob: Der flytter et antal flygtninge ind i det tidligere bageri på Fynshovedvej i Dalby, Lokalrådet har modtaget en ansøgning om flexbolig på Hersnapvænget. Lokalrådet beslutter at imødekomme ansøgningen. Jacob giver svar videre.

d.    Spareforslag på skolerne - behandles under punkt 4

2.    Konstituering af bestyrelsen. Formand og næstformand skal vælges: Ny næstformand: Jim Lorentzen og ny formand: Hans Grønne

3.    Fordeling af øvrige "faste opgaver" og mødestruktur

a.    Fast repræsentant til landsbyrådet: Jacob Dauerhøj

b.    Fast repræsentant til Hindsholmudvalget: Hans Grønne

c.    Hjemmesideredigering: Mette Fasdal og Hans Grønne

d.    Udhængsskabet: Søren-Herluf Sørensen

e.    Repræsentant til Købmandens venner (Min købmand Mesinge): Eva Hansen

f.     Fællesmøder med forsamlingshuset: Ellen Margrethe

g.    Hvor afholdes møder fremover og skal vi aftale datoer frem til nytår?: Årets møder i lokalrådet: 9. juni kl. 19 hos Ellen-Margrethe, 30. august kl. 19.00 hos Jacob, 11.oktober hos Søren-Herluf.

4.    Spareforslag for skolerne

a.    Hvad sker der? Forslaget om at lukke overbygningen på Hindsholmskolen er udarbejdet af et udvalg på 3 personer. Forslaget er IKKE behandlet politisk endnu. Den 10 maj er der et dialogmøde mellem skolebestyrelsen, skoleleder og politikere. Der skal findes lidt over 4 mio. kr. på skoleområdet. Landsbyrådet arbejder på at komme med til dette møde. På et budgetseminar i juni træffes beslutning om besparelser. Dalby Lokalråd er medafsender på læserbrev til avisen og et skriv, der sendes til alle byrådsmedlemmer.

b.    Hvad skal Dalby Lokalråd gøre? Lokalrådet beslutter at kontakte skolebestyrelsen for at drøfte yderligere tiltag. Hans tager kontakt. Derefter kan følgende tiltag iværksættes: Elever skriver læserbreve, Fremmøde på byrådsmøde (så mange borgere som muligt), Filmen om Hindsholm skal udbredes, evt. happening med fremmøde af ALLE beboere på Hindsholm foran skole eller i ring om skolen den 10. maj, hvor der skal holdes dialogmøde.

5.    Penge til film om Hindsholm

a.    Info om filmen, der produceres af Hindsholmskolen: Hindsholmskolen er ved at lave film om Hindsholm for at promovere skole, børnehave, natur og kultur. Filme laves af skolen og klippes af en professionel filmmand. Filmen skal være færdig i løbet af uge 15-16. Skolen har bedt lokalrådene i Mesinge og Dalby om økonomisk hjælp til filmen.

b.    Kan/vil Lokalrådet afse et beløb til filmen: Lokalrådet beslutter at afgive kr. 3000,- til filmen

6.    Forslag til fælles Hindsholmblad på tværs af kirker, foreninger og lokalråd/beboerforeninger på Holmen. Vil Dalby Lokalråd være med? De 4 lokalråd/beboerforeninger på Holmen og kirkerne vil sammen udgive et Hindsholmmagasin ca. 5 gange årligt. der er udarbejdet et forslag med 24-28 sider trykt af Østfyns produktionsskole. Hvert området råder om 3 sider, kirkerne over 6 sider samlet set og så er der 2 sider til forside/bagside samt 2 sider til sponsorer. Lokalrådet beslutter at sige god for at lave et prøvetryk, som afsæt for den endelige beslutning.

7.    Kommende arrangementer (vi fordeler os på opgaverne)

a.    Affaldsindsamlingen fredag den 15.4. kl. 17-19 (Dalby og Hersnap): Dalby: Mette og Hans og Hersnap Ellen-Margrethe. Hans sørger for sække begge steder samt en øl/vand til slut

b.    Sankhansfest Bregnebjerg: (Den tager Hans)

c.    Grillaften i Huggehuset 12. august kl. 18.00: Jacob, Jim og Mette

d.    Høstmarked 4. september: Jim

e.    Loppemarked i forsamlingshuset (10. og 11. september): Ellen-Margrethe og Hans

f.     Banko i forsamlingshuset 3. november kl. 19.00: Hans og Mette

g.    Juletræstænding og fællesspisning fredag den 25. november kl. 17.00-21: Mette, Hans, Søren-Herluf, Ellen-Margrethe og Jacob

h.    Jazz i forsamlingshuset januar 2017: Jacob

8.    Evt. Herunder fastsættelse af møder frem i tiden: Se mødedatoerne under punkt 3g.

 

Punkter til mødet den 9. juni: Lokalrådet på Facebook, Cafeaftener i forsamlingshuset i efteråret/vinter, modtagelse af nye borgere.Referat af  bestyrelsesmøde onsdag den 10.december kl. 10 hos formanden. 

Tilstede: Jacob D., Torben L., Hans G., Ellen M.H., Eva H., for forsamlingshuset( FH) deltog Hasse afbud Søren-Herluf S., 

1. Siden sidst a. Arrangementer i. Andespil  1. Overskud på 890 kr. til hver forening  ii. Juletræstænding og fællesspisning  1. God deltagelse til begge. Gullaschsuppe og risalamande samt kaffe og småkager. 45 voksne og 15 børn ca. overskud til hver forening 800 kr. b. Afholdte møder  i. Møde med FH 1. december 1. Jazz med Neanders afholdes 31/01. FH er juridisk arrangør - vi er medarrangør sammen med Hindsholmscenen. Poul Larsen hjælper med det praktiske som han plejer.  Der afholdes møde om arrangementet den 6. 1 kl. 10. (Jacob + en mere deltager). FH foreslår, at som noget nyt åbnes for, at jazzgæsterne kan spise medbragt mad inden koncerten starter kl.  21. Service stilles til rådighed af forsamling af FH, men alle drikkevarer skal købes i FH.  Det kræver, at de arrangerende klubber kan stille personale i et længere tidsrum. Det er vi med på! 2. Art-mobile i Forsamlingshuset engang i februar/ marts. Der foreslås en fællesspisning i forbindelse med arrangementet. Kay deltager i møde herom den  16/12. 3. Forslag om fælles generalforsamling den 11/3. Godkendt. 4. FH vil sælge julekalender fra julen 2015. ii. Hindsholmråd(HR) 1. Intet møde afholdt

iii. Kerteminde kommunes Landsbyråd (LR) (møde afholdt 27/11) 1. Orientering om mødet, der blandt andet omfattede en erfaringsudveksling med andre fynske LR.  2. Et brev om en Flex-boligordning som er sendt som et åbent brev til bl. a. byrådets medlemmer og til flere af LR’s medlemmer, samt til pressen blev drøftet. Det blev drøftet, og holdningen i bestyrelsen er, at vi er nervøse for, at det vil medføre en misvedligeholdelse af husene, og derved vil sænke boligniveauet. I øvrigt ser det ud til, at det går rimelig godt i øjeblikket med hensyn til at sælge huse i Dalby sogn, hvorfor vi ikke går ind for forslaget, men vi vil gerne være med til at drøfte det i HR.   3. Orientering om LAG-MANK hvor HR’s fmd. er medlem af bestyrelsen. Der efterlyses projekter, hvor der dog er en 2/3 medfinansering iv. Andre  1. Møde med Fynbus. Vi mangler referat fra mødet – ingen deltog fra os. Vi mener, at Fynbus kunne betale for at benytte vore hjemmeside. 

2. Afregning af medlemsopkrævning 1. Der er pt. 74 medlemmer, der har betalt for 2014, men der mangler afregning for en opkræver, samt at der skal en runde mere til tidligere medlemmer, der ikke kunne træffes hjemme, og hvor der ikke er lagt en seddel om bankoverførsel. Det sker inden nytår. (Det skønnes, at medlemstallet kan stige med mindst 12 mere – til 86 medlemmer)

3. Lokalrådets økonomiske status 1. Status pr 10/12 er 9.925 kr., herfra går dog udgifter til ny lyskæde til juletræ ved Huggehuset samt kontingent til Foreningen af Danske Landsbyer i Danmark og kontingent til Frivilligrådet i Kerteminde på tilsammen ca. 1200 kr.

4. Året 2015  a. Kommende arrangementer (skal drøftes med DF) 1. Lørdag 10/1 kl. 10 oprydning i vores rum i Frugtlageret. 2. Mandag 26/1 FH/DL fælles bestyrelsesmøde bl. a. planlægning af jazz og fællesspisning 3. Lørdag 31/1 Jazz  4. Tirsdag 17/2 Fællesspisning i FH (forslag) 5. Onsdag 11/3 Generalforsamling i de 4 foreninger. (forslag) 6. Torsdag 16/4 fællesspisning (forslag) 7. Tirsdag 23/6 Skt. Hans på Bregnebjerg (Bylav) 8. Fredag 14/8 Fællesspisning (Grill) ved huggehuset (FH) (forslag) 9. Sept.  eller okt. Plantning af fremtidens juletræ ved Huggehuset evt. kombineret med en gudstjeneste i Dalby kirke. (forslag) 10. Torsdag 5/11 Andespil (forslag) 11. Fredag 27/11 Juletræstænding og Fællesspisning (forslag) b. Andet

1. Der sendes en skrivelse med billeder til kommunen om det dårlige fortov i Dalby (Hans) 2. DL deltager i reception for afgående og tiltrædende skoleleder på Hindsholmskolen. (Jacob) 3. Der udarbejdes en folder med oplysninger om Dalby sogn i almindelighed og om DL i særdeleshed (Torben) til brug ved velkomst af nye borgere i Sognet. Færdigbehandles på et senere bestyrelsesmøde.  4. Der udarbejdes en liste over alle voksne i Dalby sogn. (Jacob) 5. Steen Hjort spørges om, hvor langt man er med nye postkort.  6. DL vil gerne deltage i støtteforeningen for Min Købmand i Mesinge.

5 . Hjemmesiden 

1. Gennemgået. Vi er tilfredse med den. Ændringer omkring placering af Links til andre hjemmesider blev drøftet, samt om at få flere billeder og omtale af afholdte arrangementer.

6. Eventuelt

1. Intet til referat  

Referent : Hans/Jacob


Referat af møde mandag 18.08. 2014 kl. 19 hos Jacob, C.Kvej nr. 19. referent : Jacob

Tilstede: Hans Grønne, Søren-Herluf Sørensen, Jacob Peder Dauerhøj og for Forsamlingshuset: Hans Peter Holm Christiansen (Hasse)

1.      Godkendelse af referat fra mødet 14/5 2014

Godkendt

2.      Siden sidst

·        Fællesspisning tirsdag den 20/5

God tilslutning. Maden fik ros.

·        Byvandring i Mesinge 11/6 og Martofte 13/8

Mange deltagere begge stede. Gode arrangementer

·        Andet

Møde på Hindsholmskolen 27/5 om lokalrådets deltagelse i skolens nye forpligtigelse til at inddrage nærområdet i undervisningen. Jeg lovede, at vi er positive over for deltagelse i det omfang vi magter det.

3.      Møde i Landsbyrådet den 20/8.

Intet aktuelt for Dalby i dagsordenen. Stadig arbejde med den overordnede politik i Landsbyrådet

4.      Høstmarked i Mesinge 7. september

·        Hvem kan hjælpe Hindsholmudvalget?

Hans Grønne og Hasse, men der kan godt bruges en mere. Ring til Hans Grønne tlf. 24467842.

Jeg selv skal til 70 års fødselsdag kl. 11.

Private kan få en stand. De omtale nedenfor.

5.      Udhængs skabene

·        Lukningen af skabet ved Brugsen er slidt.

Det er primært Jacob, der passer skabene. Måske meget godt at det er lids svært at åbne.
Der er ønske om at få et skab i Hersnap. Vi vil bede Peter Normann om et tilbud på et skab og bede Elle-Margrethe om at finde et egnet sted i Hersnap.


6.      Folder med ½-års program til brug ved uddeling ved kontingentopkrævning.

7.      Kontingentopkrævning?

·        lister over medlemmer 

·        lister over beboere i Dalby/Hersnap/Birkebjerg

·        drøftelse af metoden ved opkrævning (nemmeste og mest effektive)

·        fordeling af ruter

·        aftale startdato og slutdato for salg af medlemskort.

Der var en drøftelse. Punket tages med på næste dagsord. Hvor fmd. kommer med et oplæg.

8.      Hjemmesiden

Der er tilfredshed med siden, men vi ønsker at gamle arrangementer slettes, når datoen er overskredet, eller når det ikke længere er aktuelt.

9.      Danmarks Landsbyer, landsforening.

·        Jeg har talt med formand Carsten Abild. Prisen er 300 kr. årligt for foreninger.

Det blev oplyst, at man tidligere har besluttet at melde sig ind. Det sker snarest.

10.   Dalby Bygade 308

Der forelå en ny skrivelse fra kommunen, hvor en klage er blevet afvist af naturstyrelsen, hvorfor nedrivningen står ved magt, og vil blive udført snarest.

11.   Sognets fortove og veje

Til næste møde bedes man overveje, hvor det er galt i sognet. Gerne med dokumentation ved fotos. Hvor trænger der til forskønnelse.  Vi går en tur rundt i Dalby den 25. 09 kl. 17 fra Huggehuset. Bestyrelsen er velkommen.

12.   Besluttede aktiviteter

·        30. august Loppemarked i Viby.

·        10.september Byvandring i Dalby Sogn,

Plan for turen:
 Mødested:forsamlingshuset. 1. stop Valgmenighedskirken. - 2. stop via krolfbanen til udkig over skolen. - 3. stop udkig over Midskovhalvøen- 3. stop Sognekirken - 4. stop Bregnebjerg, hvor der evt. kan fås en forfriskning.

Sendt til Sognebladet

·        07. september 2014 Fælles Høstmarked i Mesinge,

·        14. september Fjordens Dag.

·        26. oktober søndagsmatiné i forsamlingshuset ,

·        4. november fællesspisning med andespil i forsamlingshuset 

Sendt til Sogneblade

·        28. november kl. 16.00 tænding af juletræ ved Huggehuset

13.   Ideer til aktiviteter

·        fortælleaften i Huggehuset

·        høstfest. evt. i forbindelse med fællesspisning? Ikke i år

·        fælles Hindsholmblad med annoncer/ sponsorer-

Positiv holdning. Nu undersøger kirkerne og lokalrådene henholdsvis, om man ønsker at deltage. Det tænkes udsendt 4 gange om året. Hvis man er enige her, blev det nævnt, at man kan afholde et møde, hvor alle foreninger og interessegrupper i sognene kan deltage.

14.   Evt.

Vi råder over et skilt, som kan komme op på Bregnebjerg. Men tekst skal aftales med bylavs fmd. Peter Andersen.

Der var et spørgsmål om hjertestarter i Hersnap var på plads. Nogen der ved det?

15.   Næste møde

Forslag om fællesmødemed Forsamlingshuset onsdag den 17. september kl 19 i forsamlingshuset.

Hvor man beslutter menu til fællesspisning og hvor alle detaljer vedr. andespil drøftes og fastlægges.

 
Referat fra lokalrådsmøde den 14.1. 2014

 

Fremmødte: Torben Laigaard, Peter Andersen, Poul Larsen og Hans Grønne

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.    Samarbejdsaftale med forsamlingshuset: De to foreningers formænd har lavet udkast til samarbejdsaftale. Aftalen blev godkendt enstemmigt.

3.    Generalforsamling: Bliver den 26.2. kl. 19.00 i forsamlingshuset sammen med følgende foreninger: Dalby Bylaug, Dalby Lokalhistoriske arkiv og selvfølgelig Dalby Forsamlingshus. Bestyrelsen for Dalby Lokalråd foreslår ændring i vedtægterne under punkt 4 – kontingent. Vi vil ændre nuværende: kontingent opkræves inden 1. maj til følgende: Kontingent opkræves i 4. kvartal. Grunden dertil er, at flere andre foreninger opkræver kontingent først på året, og derved forveksles de forskellige foreninger med hinanden. Det undgår vi fremover, hvis Dalby Lokalråd opkræver i 4. kvartal.

4.    Årsplan: Generalforsamling den 26.2. 2014, Fællesspisning 12.3. 2014, Loppemarked i Forsamlingshuset 6.4. 2014, Fællesspisning 20.5. 2014. Sankthansfest på Bregnebjerg 23.6. 2014, Fællesspisning med andespil 4.11. 2014

5.    Nye bestyrelsesmedlemmer: Dalby Lokalråd skal have nye kræfter. Vi kontakter hver især personer som aftalt.

6.    Evt. Næste møde aftales efter generalforsamlingen med den nye bestyrelseReferat fra lokalrådsmøde den 2.12. 2013

Tilstede: Poul Larsen, Torben Laigaard og Hans Grønne

 

1)    Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

2)    Siden sidst: Overskud fra fællesspisningen den 7.11. blev kr. 207,-. Alle var godt tilfredse med den hyggelige aften. Landsbyrådet: Arbejdet med en landsbypolitik er igangsat. Kommunen har bedt lokalområderne om at udpege boliger, der ikke er bedre tjent end en nedrivning. Der er lavet en oversigt for Hindsholm.

3)    Sammenlægning af foreninger. Der er taget initiativ til at drøfte en sammenlægning af Dalby Sogns Lokalråd og Dalby Forsamlingshus. Der afholdes møde først i det nye år, hvor sagen drøftes.

4)    Jul I Huggehuset: Den 22.12. kl. 14.30. Hans laver nyhedsbrev til uddeling. Der sælges æbleskiver, gløgg og sodavand. Der kan laves snobrød over bål.

5)    Evt. Næste møde i Lokalrådet er den 14.1. 2014 kl. 19.00. Lokalrådet har modtaget kr. 5.000,- til køb af hjertestarter. Der arbejdes på at skaffe de sidste midler.Referat af lokalrådsmøde den 7.10. 2013

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard og Hans Grønne – afbud fra Peter Andersen

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.   Siden sidst: Skift af kassererposten er nu helt på plads, mandag den 21.10. er der fællesmøde på Hindsholm – der skal diskuteres vælgermøde, Handicaprådet opfordrer til at borgerne indberetter steder, der er svært tilgængelige for gangbesværede. Lokalrådet beslutter at indberette fortovet foran Dalby Bygade 12, der har huller, farlig rist der stikker op og flere steder, hvor det ikke lever op til almindelig sikkerhed.

3.   Vælgermøde på Hindsholmskolen: Den 5.11. er der vælgermøde på Hindsholmskolen kl. 19.00. Der skal nedsættes et spørgepanel, der skal stille de på forhånd udarbejdede spørgsmål til politikerne. Derudover skal der produceres lokale aktuelle spørgsmål. Plakater for mødet er hængt op på Hindsholmskolen og i udhængsskabet ved Brugsen.

4.   Fællesspisningen den 7.11. kl. 17.30 i Dalby Forsamlingshus: Torben og Hans dækker bord – Vi skal huske byttepenge. Hans udarbejder en skrivelse, der omdeles op til spisningen.

5.   Evt. Næste møde den 20.11. 2013 Dalby Bygade 25.Referat af lokalrådsmøde den 2.9. 2013

 

Fremmødte: Poul Larsen, Peter Andersen og Hans Grønne

 

1.     Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt

2.     Siden sidst: Holmens Marked: Markedet var en stor succes med mange boder og et flot antal besøgende. Vi gentager succesen næste år. Landsbyrådet: Poul Larsen stopper som formand ved årsskiftet. Steen Hjorth fra Mesinge Lokalråd overtager posten. Der skal laves en landdistrikspolitik for Kerteminde kommune. Landsbyrådet skal være en afgørende del af denne nye politik. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes i Landsbyrådet for at klarlægge hvad landsbyerne ser som god landdistrikspolitik.

3.     Medlemskab af Landsbyforeningen (Foreningen Landsbyerne I Danmark) . Der er stillet forslag om, at Dalby Lokalråd melder sig ind i foreningen Landsbyerne I Danmark for at støtte det landsdækkende arbejde for landsbyerne. Det besluttes at Lokalrådet melder sig ind.

4.     Hjertestartere: Lokalrådet har intet hørt fra Hersnap omkring anskaffelse af midler til en hjertestarter. Lokalrådet venter på respons fra de involverede i Hersnap.

5.     Lokalrådets fremtid: Der diskuteredes fremtid for rådet, der på det seneste har lidt under manglende ressourcer i bestyrelsen. Der iværksættes en plan efter nytår for at styrke bestyrelsens ressourcer.

6.     Evt: Næste møde den 7.10. kl. 19.00 hos Hans Grønne Dalby Bygade.Referat lokalrådsmøde den 4. juni 2013

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard og Hans Grønne. Afbud fra Peter Andersen

 

1.    Godkendelse af referat fra den 7.5.: Referat godkendt

2.    Siden sidst De mange arrangementer på Hindsholm: Der afholdes Hindsholm Marked den 25.8. i Holmens Hus, Høstmarked den 21.9. i Holmens Hus. Der er afholdt landsbyrådsmøde med diskussion af kommunens landdistriktspolitik og en beslutning om at afholde valgmøder i de 3 hovedområder op til kommunevalget. På Hindsholm afholdes valgmødet den 5. november på Hindsholmskolen.

3.    Nyhedsbrev: Er omdelt. Det indeholder information om sankthans på Bregnebjerg, Hindsholm Marked, Høstmarked og valgmøde i november ifm. kommunevalget.

4.    Hjertestarter info: Der er fundet et par kontaktpersoner i Hersnap, der vil påtage sig at samle byen for at informere og lodde stemningen for opsætning af en hjertestarter i Hersnap. Det undersøges om Englegårdskolen vil deltage i projektet så vi kan mødes i deres lokaler. Lokalrådet afventer det lokale initiativ.

5.    Evt: Næste møde i lokalrådet afholdes den 2.9. kl. 19.00 hos Poul.
Referat af lokalrådsmøde den 7.5. 2013

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard og Hans Grønne

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 19.3.: Referat godkendt

2.    Siden sidst: Palle har ønsket at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkeligt varsel. Bestyrelsen har taget Palles exit til efterretning. Aftale med NEF om tv-kanaler. Aftalen er nu endelig godkendt. Der er reklameret for kanalerne på www.Dalbyfyn.dk Mødet den 6.5. omkring de nye initiativer på Hindsholm: Der arbejdes videre med 3 projekter. Et høstmarked (smagen af Hindsholm), et Hindsholmmarked og et musikarrangement med lokale musikere. Derudover var der enighed om, at Hindsholms beboerforeninger/lokalråd ikke deltager som tovholdere ved Fjordens Dag.

3.    Evaluering af fællesspisningen den 4.4.: Alle er enige om, at spisningen gik godt. Der var en god stemning og hyggeligt samvær. Næste gang skal vi skaffe byttepenge til salg af øl/vand/vin.

4.    Hjertestarter i Hersnap: Det besluttes at indkalde til et møde blandt beboere i Hersnap. Der er ca. 19 husstande. Der skal diskuteres finansiering og placering af starteren. Hans indkalder til møde og tager kontakt til beboerne.

5.    Sankthans: Også i år er lokalrådet med til at arrangere sankthansfest på Bregnebjerg. Vi annoncerer i et nyhedsbrev omkring den 10. juni.

6.    Evt. Ny kasserer bliver Solveig Sassersen. Torben har fået en henvendelse fra en beboer på Smedegyden om at deltage i lokalrådets møder. Han er velkommen til næste møde. Der afholdes Landsbyrådsmøde den 14.5. i Viby.

Næste møde: 4. juni kl. 19.00 på Dalby Bygade 25.Referat af lokalrådsmøde den 19.3. 2013

Fremmødte: Palle Hjorth, Torben Laigaard, Poul Larsen og Hans Grønne. Afbud fra Peter Andersen.

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.    Konstituering af bestyrelsen: Næstformand – Torben Laigaard, Kasserer: beslutningen udsat til næste møde

3.    Siden sidst: Generalforsamlingen gik fint. Næste år skal vi overveje om den skal kombineres med fællesspisning. Landsbyrådsmøde med kommunen: Landsbyrådet har opfordret kommunen til at udvikle en landsbypolitik. Der er udarbejdet et udkast til forslag. Dette ligger til behandling hos kommunen. Græsrodspuljen: der ligger kr. 250.000,- i puljen, som kan søges til små projekter. Borgermødet den 16.3. i Holmens Hus: Der var 41 fremmødte (henvises til referat af mødet). Der arbejdes videre med 5-6 projekter, som opfølges i løbet af april.

4.    Aftale med NEF om tv-signaler: NEF har udsendt udkast til en ejerforeningsaftale angående tv, internet og telefoni. Det er nu muligt at få alle Viasatkanalerne med denne aftale. Det kræver et medlemsskab af Dalby Lokalråd for at få adgang til kanalerne. Lokalrådet forpligter sig til at indsende medlemsliste en gang årligt. Der er ikke andre forpligtelser i forbindelse med aftalen. Hans har haft kontakt til NEF. Aftalen er tilgængelig for alle medlemmer af Dalby Lokalråd, der er tilsluttet NEF’ s lysledernet. Medlemmer der ikke er tilsluttet lysledernettet kan tilslutte sig nettet på de til enhver tid gældende vilkår. Hans underskriver aftalen og sender medlemslisten til NEF.

5.    Fællesspisningen den 4.4.: Der husstandsomdeles indbydelser (er gjort). Vi mødes en time før til borddækning. Der er lavet aftalen om madlavning og indkøb. Hans laver et lille indslag til underholdning.

6.    Nyt tårn på Bregnebjerg: Der diskuteres livligt om et sådant 10 meter højt tårn er en gevinst for Bregnebjerg. Der er jo så mange andre gode udsigter på Hindsholm, der ikke forudsætter et tårn. Det besluttes at undersøge hvad holdningen er hos forskellige interesseorganisationer (Friluftsrådet, naturfredningsforeningen, Naturstyrelsen Ornitologisk Forening).

7.    Hjertestartere i Hersnap: Hans har haft kontakt til borgere i Hersnap, der gerne vil være med til at arbejde for hjertestartere i Hersnap. Der arrangeres et møde lokalt i Hersnap i uge 15. Det er muligt at starte en indsamling via hjemmesiden, hvor vi kan sælge et diplom for kr. 100,- til fordel for en hjertestarter i Hersnap.

8.    Evt: Næste møde den 7.5. kl. 19.00 hos Palle Dalby Bygade nummer?


Årsberetning for Dalby Sogns lokalråd 2012-2013

 

Konstituering af bestyrelsen den 12.3. 2012. Formand: Hans Grønne, næstformand: Torben

Laigaard, Kasserer: Lone Risskov, bestyrelsesmedlemmer: Poul Larsen og Torben Albers, suppleant Peter

Andersen.

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 7 bestyrelsesmøder, flere møder med Kerteminde kommune og

fællesmøder med de andre beboerforeninger/lokalråd på Hindsholm og udgivet 2 nyhedsbreve.

Som noget nyt bliver kontingentet opkrævet ved indbetaling  via netbank eller ved personlig henvendelse til formanden frem til 1. marts 2013. Det kan naturligvis resultere i færre medlemmer ,men det sparer på bestyrelsens ressourcer.  Bestyrelsen evaluerer ordningen efter 1. marts.

Fællesspisningen den 12. april og den 1. november  var meget hyggelige med ca. 50 gæster, der hyggede sig med god mad, hyggelig snak, sang og en lille spørgsmålsquiz ”Kend Din Halvø”, der udløste en præmie til den, der havde flest rigtige svar. Fællesspisningerne fortsætter i 2013.

Byvandringen den 11. maj var en stille men hyggelig tur. Der var ca. 30 fremmødte, der gik runden i Dalby, hvor Kurt Risskov Sørensen fortalte levende om Christen Kold og hans virke i Dalby. Vandringen sluttede ved Huggehuset. Hermed blev den opsatte rute om Christen Kold officielt indviet. Der arbejdes på at søge midler til at markedsføre ruten sammen med de andre ruter på Hindsholm.

Den 16. juni afholdtes Åbent Hindsholm. Det blev et rigtig godt arrangement, hvor Hindsholm viste sig frem og på den måde demonstrerede at vi bor i et meget stærkt område, hvad frivillig mønstring af arbejdskraft angår. Desværre lykkedes det ikke at tiltrække opmærksomhed udefra, idet at besøgstallet var alt for lille. Men der skabtes gode kontakter mennesker imellem på Hindsholm den dag.

Til Sankthansfesten på Bregnebjerg var lokalrådet medvirkende med snobrød og popkorn. Der var

Stabilt fremmøde til en af de hyggeligste aftener gennem året.

Halloween i Huggehuset var et nyt tiltag. I november afholdt SFO på Hindsholmskolen et Halloweenoptog gennem Dalby. Lokalrådet var vært med kaffe/te/kakao og kage i Huggehuset. Det var en stor succes med mange fremmødte forældre, der skulle se deres børn i optoget.

Juletræ ved Huggehuset. Lokalrådet besluttede at opsætte et juletræ med lys på hvert år i december foran Huggehuset, som kan lyse op i byen. Der er købt lyskæder, som kan anvendes i årene fremover.

3.søndag i advent afholdtes Jul i Huggehuset, med salg af gløgg og æbleskiver, juletræer,

musik, sang, bål, snobrød og godt humør. Ca. 70 personer mødte frem til en glad

eftermiddag. Arrangementet er nu blevet en tradition.

I årets løb har lokalrådet arbejdet på at få hjertestartere placeret i Dalby og Hersnap. Der er nu en hjertestarter til rådighed for alle ved Hindsholmskolen. Den sidder på gavlen i et aflåst skab ud mod busholdepladserne. Skabet låses op vha. en kode, som man får, når man ringer 1-1-2. I skrivende stund arbejdes der sammen med beboere i Hersnap på at få opsat en hjertestarter i selve Hersnap by.  Vi fik desværre afslag fra Lego-fonden på penge til hjertestartere.

Den 28.april 2012 åbnede Holmens Hus. Der er nu indgået en brugsaftale mellem beboerforeningerne/lokalrådene på Hindsholm. Der er masser af aktiviteter i huset. Bl.a. en ny ungdomsklub. I december afholdtes et stort julemarked.

Lokalrådet er spændt på mulighederne og konsekvenserne af, hvordan kommunen fremover vil tolke planloven, der med nye regler, kan lempes for at få flere virksomheder også i landzonerne.

Bestyrelsen i lokalrådet glæder sig til fællesspisning den 4. april og 7. november. Derudover

 afholdes der borgermøde den 16.3., hvor alle interesserede skal diskutere tiltag og ideer, der skal skabe vækst på Hindsholm. Den 14. august er det igen Dalbys tur til at afholde byvandring.

Som noget nyt er vi netop begyndt at sende nyheder på mail, til dem som vil modtage påmindelser om arrangementer og lignende.  Det giver en mere præcis information og sparer på bestyrelsens begrænsede ressourcer.

 

 

/Hans Grønne 6.2. 2013


Referat af lokalrådsmøde den 19.3. 2013

Fremmødte: Palle Hjorth, Torben Laigaard, Poul Larsen og Hans Grønne. Afbud fra Peter Andersen.

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.    Konstituering af bestyrelsen: Næstformand – Torben Laigaard, Kasserer: beslutningen udsat til næste møde

3.    Siden sidst: Generalforsamlingen gik fint. Næste år skal vi overveje om den skal kombineres med fællesspisning. Landsbyrådsmøde med kommunen: Landsbyrådet har opfordret kommunen til at udvikle en landsbypolitik. Der er udarbejdet et udkast til forslag. Dette ligger til behandling hos kommunen. Græsrodspuljen: der ligger kr. 250.000,- i puljen, som kan søges til små projekter. Borgermødet den 16.3. i Holmens Hus: Der var 41 fremmødte (henvises til referat af mødet). Der arbejdes videre med 5-6 projekter, som opfølges i løbet af april.

4.    Aftale med NEF om tv-signaler: NEF har udsendt udkast til en ejerforeningsaftale angående tv, internet og telefoni. Det er nu muligt at få alle Viasatkanalerne med denne aftale. Det kræver et medlemsskab af Dalby Lokalråd for at få adgang til kanalerne. Lokalrådet forpligter sig til at indsende medlemsliste en gang årligt. Der er ikke andre forpligtelser i forbindelse med aftalen. Hans har haft kontakt til NEF. Aftalen er tilgængelig for alle medlemmer af Dalby Lokalråd, der er tilsluttet NEF’ s lysledernet. Medlemmer der ikke er tilsluttet lysledernettet kan tilslutte sig nettet på de til enhver tid gældende vilkår. Hans underskriver aftalen og sender medlemslisten til NEF.

5.    Fællesspisningen den 4.4.: Der husstandsomdeles indbydelser (er gjort). Vi mødes en time før til borddækning. Der er lavet aftalen om madlavning og indkøb. Hans laver et lille indslag til underholdning.

6.    Nyt tårn på Bregnebjerg: Der diskuteres livligt om et sådant 10 meter højt tårn er en gevinst for Bregnebjerg. Der er jo så mange andre gode udsigter på Hindsholm, der ikke forudsætter et tårn. Det besluttes at undersøge hvad holdningen er hos forskellige interesseorganisationer (Friluftsrådet, naturfredningsforeningen, Naturstyrelsen Ornitologisk Forening).

7.    Hjertestartere i Hersnap: Hans har haft kontakt til borgere i Hersnap, der gerne vil være med til at arbejde for hjertestartere i Hersnap. Der arrangeres et møde lokalt i Hersnap i uge 15. Det er muligt at starte en indsamling via hjemmesiden, hvor vi kan sælge et diplom for kr. 100,- til fordel for en hjertestarter i Hersnap.

8.    Evt: Næste møde den 7.5. kl. 19.00 hos Palle Dalby Bygade nummer?Referat af lokalrådsmøde den 29.1. 2013

Tilstede: Poul Larsen, Peter Andersen, Torben Laigaard, Lone Risskov og Hans Grønne

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

2.    Siden sidst: Høringssvar: Formanden beklagede den sene behandling af høringssvaret omkring etablering af vuggestuepladser i Bøgebjerg børnehave. Sagen endte med, at vi fik passet Mesinges høringssvar til, så både Mesinge, Dalby og Stubberup foreningerne kunne tilslutte sig. Vi ser gerne, at der oprettes vuggestuepladser i Bøgebjerg, men vi viser stadig bekymring for, at børnehaven (med status som den eneste børnehave på Holmen) bør ligge mere centralt og gerne i Mesinge eller Dalby, som er oplagt med central beliggenhed. Jul i Huggehuset: overskud 269,45 kr. Holmens Hus: Den fælles brugsaftale mellem foreningerne er nu underskrevet.

3.    Generalforsamlingen: Den 6.2. kl. 19.00 i forsamlingshuset. Vi følger dagsorden efter vedtægterne vist i PowerPoint på lærred. Der serveres kage, kaffe, te, øl og vand. Bestyrelsen beslutter at fastholde forslag om uændret kontingent kr. 50,- til punktet på generalforsamlingen.

4.    Kontingent status: Vi diskuterer den nye opkrævningsmetode. P.t. har 16 fornyet deres kontingent. Vi ser tiden an og evaluerer efter den 1. marts.

5.    Hjertestarter i Hersnap: P.t. er vi ved at kontakte beboere i Hersnap for at vi fælles kan arbejde på at anskaffe og placere en hjertestarter.

6.    Evt. Det besluttes at nævne, at lokalrådet holder fokus på kommunens fremtidige beføjelser til at tolke/lempe planloven, så der kan etableres nye virksomheder også i landzonerne. Lokalrådet er spændt på denne udvikling. Næste møde afholdes den 6.2. efter generalforsamlingen eller på en dato, som aftales af de nyvalgte umiddelbart efter generalforsamlingen den 6.2.


Referat lokalrådsmøde den 28.11. 2012

Tilstede: Poul Larsen, Lone Risskov, Torben Laigaard og Hans Grønne

Afbud: Torben Albers og Peter Andersen

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 24.10.: Referat godkendt.

2.    Siden sidst: Møde med kommunen: Trafiklys Fynshovedvej/Bogensøvej. Kommunen oplyser, at den pågældende lygte er fjernet helt tilbage i 1989 ifølge NEF. Flere af Lokalrådets medlemmer mener, at det ikke passer. Poul og Peter arbejder videre med sagen. Synliggørelse af vandrestier: Der opfordres til, at vandrestier digitaliseres og synliggøres på områdernes hjemmesider. Planloven: er endnu ikke vedtaget, men vi følger op på kommunens tolkning af den nye lov, når den vedtages i 2013. Kommunen vil ikke forny lokalplaner, med mindre det er aktuelt pga. forandringer i det pågældende område. Nedrivningspuljen til faldefærdige huse er sparet væk i 2013. Kommunen har tilkendegivet, at de vil tage kontakt til grundejere, hvis deres grund i følge loven ikke er rydelig. Hjertestartere: Der er lavet aftale om, at alle hjertestarterskabe i kommunen åbnes når du ringer 112 og oplyser om ulykkens karakter. Herved får du en kode, som du bruger til at åbne låsen på det nærmeste skab.

Halloween i Huggehuset: var en succes. Vi gentager gerne næste år med små forbedringer, hvis SFO gentager optoget. Hjertestartere i Hersnap: Hans tager kontakt til Beboere i Hersnap, for at undersøge interessen lokalt.

3.    Jul i Huggehuset: Den 16.12. 2012 kl. 14.30. Vi gentager konceptet fra sidste år. I år sættes der et juletræ op første søndag i advent foran Huggehuset. IB Ellegaard sælger juletræer, Lokalrådet sælger æbleskiver, gløgg, sodavand og varm kakao. Der kommer lokal musik.

4.    Nyhedsbrevet: Det er trykt. Omdeles i de kommende dage.

5.    Arrangementer 2013: Årsplanen gennemgås med de fastsatte datoer. Planen kan ses på www.dalbyfyn.dk og i omdelte nyhedsbrev.

6.    Evt.: Næste møde den 29.1. 2013 kl. 19.00 hos Poul LarsenReferat af lokalrådsmøde den 24. oktober 2012

Tilstede: Peter Andersen, Poul Larsen, Torben Laigaard og Hans Grønne

Afbud fra: Lone Risskov

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 19.9.: Referat godkendt

2.    Nyt arrangement i Huggehuset den 8.11. som support til Halloweenoptog: Lokalrådet tænder bål og serverer kaffe/kage til forældre og andre interesserede, som vil se SFO- børnene gå Halloweenoptog gennem Dalby. Hans og Torben deltager fra lokalrådet

3.    Fællesspisningen den 1.11.: borddækning, kagebagning, tilmeldinger: Fællesspisningen bliver som den plejer. PT er der ca. 40 tilmeldt.  Hans, Torben og Peter deltager.

4.    Hjertestartere: I ndsamling og overvejelser af model: Vi begynder indsamling til hjertestarter i Hersnap, når der er kommet styr på det tekniske angående de etablerede hjertestartere (problemer med at få åbnet skabene, når der ringes 112).

5.    Jul i Huggehuset : Har vi lavet aftaler om musik, juletræer, sang osv.? Ib sælger juletræer, Poul tager kontakt til musikere i Munkebo, Hans har kontakt til unge mennesker, der vil synge og spille.

6.    Årskalender for 2013: Fastsættelse af dato for generalforsamling mm.: Generalforsamling 2013: 6. februar. Fællesspisning 2013: 4.4. og 7.11. Sankthansfest den 23.6. Der er byvandring i Dalby den. 14.8. 2013 og jul i Huggehuset den 22.12. 2013. Årsplanen trykkes i næstkommende nyhedsbrev.

7.    Nyhedsbrev til omdeling primo december – bestemmelse af indhold: Se ovenfor (årsplan), info om Jul i Huggehuset, hjertestarter og evt. Fra foreninger.

8.    Godkendelse/vedtagelse af samarbejdsaftale vedrørende Holmens Hus: Aftalen er enstemmigt godkendt med betingelse af præcisering af punkt 3, hvor ordet fællesskab suppleres med ordlyden: og enkeltvis.

9.    Danmarks længste loppemarked: Ideen er ikke faldet i god jord hos de 3 andre beboerforeninger/lokalråd på Holmen. Der er i stedet en ide om at koble sig på Fjordens Dag ved Gabet/Lodshuse. Steen Hjort er ved at undersøge, om det er muligt. Dalby Lokalråd vedtager, at vi gerne deltager i et fælles arrangement ved Fjordens Dag, hvis der er mulighed for det.

10. Bredbånd på det nordlige Hindsholm: Poul informerer om, at de to repræsentanter for Martofte og Marslev er henholdsvis Claus Jensen og Anita Wirenfeldt

11. Møde med kommunen den 30.10.: Poul deltager. Der er følgende på dagsordenen: rykker på brev til kommunen om høring af landsbyrådet/landsbyerne, trafikforhold/hastigheder, vandrestier hvor? Kommunens fortolkning af den nye planlov, revidering af div. lokalplaner, nedrivning af ejendomme i 2013, oprydning af skrammel, hjertestartere.

12. Evt. Næste møde onsdag den 28.11. 2012 kl. 19.00 på Dalby Bygade 25.Referat af lokalrådsmøde den 19.9. 2012

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard, Lone Sørensen og Hans Grønne.  Afbud fra: Peter Andersen

 

1.        Godkendelse af referat fra mødet den 6.8. 2012: Referat godkendt

2.        Siden sidst:

a.        Fællesmøde Hindsholm: Fælles hjemmeside for Holmens 4 beboerforeninger/lokalråd. Mesinge vil ikke af med deres side, men foreslår af de andre 3 områder går sammen om en fælles side, da Viby og Martofte ikke pt. kan lave egen side. Dalby Lokalråd beslutter at beholde egen side, med den begrundelse, at når vi ikke kan opnå de store fordele ved en fælles side, er det bedre at beholde egen side og samtidig deltage med link fra siden med adressen WWW.Hindsholmfyn.dk . Holmens Hus: Strukturen bag Holmens Hus blev drøftet. Det er vedtaget, at Stubberup Sogns Beboerforening er den administrative og ansvarlige for bygningerne. Der relanceres et udvalg af personer fra Hindsholm, der kan iværksætte yderligere aktiviteter i Holmens Hus. Denne gruppe er ikke ansvarlig for husets økonomi og de eksisterende arrangementer, der foregår under Stubberups Sogns Beboerforening.

Der er opstået en ide om at afholde Danmarks længste loppe/kræmmermarked langs cykelstien på Hindsholm (jernbanen). Dalby Lokalråd er med på at arbejde videre med ideen, hvis der er opbakning fra de andre foreninger på Hindsholm.

b.       Landsbyrådsmødet: Der har været afholdt landsbyrådsmøde. Simon Riber havde et oplæg angående nye mobilmaster på det nordlige Hindsholm. Der er nedsat et udvalg bestående af personer fra Marslev og Martofte, som skal se på vilkårene for evt. fremtidige master i henholdsvis Marslev og det nordlige Hindsholm. Angående klage over ikke genetablerede lysmaster: Landsbyrådet laver en liste over det gadelys, som ikke er blevet genetableret ved udskiftning til nye master. Listen afleveres til kommunen, som forhåbentligt vil genetablere det pågældende lys. For Dalbys vedkommende gælder det i svinget/krydset, Fynshovedvej/Bogensøvej.

3.        Hjertestartere status: Hjertestarteren på gavlen af Hindsholmskolen er klar til aktion, hvis uheldet er ude. Ring 112 hvis du har brug for starteren. Hans sørger for info på hjemmesiden. Der er ikke kommet gang i indsamlingen af midler til Hjertestarteren i Hersnap. Hans sætter gang i de aktuelle tiltag.

4.        Huggehuset status på tiltag: Angående brændeskjul og brænde: Hans har talt med Simon (lærer på skolen), der gerne vil samle de unge mennesker, der benytter huset, og sammen med dem lave brænde, som kan benyttes i Huggehuset. Der afventes bladenes fald fra træerne, således at projektet kan udføres i løbet af vinteren. Der kan deltage arbejdskraft fra Lokalrådet. Peter Andersen sørger stadig for at tage mål og undersøge om det er muligt at få lavet læsejl til Huggehusets sider.

5.        Jul i Huggehuset: Afholdes i år søndag den 16.12. Torben undersøger om et kor vil komme at synge. Hans laver aftale om juletræssalg og musik fra musikskolen. Yderligere planlægning på de kommende møder.

6.        Evt. Næste møde onsdag den 24. okt. Kl. 19.00 på Hindsholmskolen.


Referat af lokalrådsmøde den 6.8. 2012

 

Fremmødte: Poul Larsen, Peter Andersen, Torben Laigaard og Hans Grønne

Afbud fra: Lone Risskov

 

1)       Godkendelse af referat fra mødet den 30.5.: Referat godkendt

2)       Siden sidst: Åbent Hindsholm: Arrangementet er ikke evalueret endnu, men lokalrådet synes at det forløb rigtig godt. Det gav en stor gevinst blandt lokale, men der var alt for få gæster udefra. Skal arrangementet evt. gentages, skal pr-gruppen udvides med flere forskellige persongrupper, der kan sikre en bredere dækning samt tilførelse af større midler til pr.

Sankthans: Forløb rigtig godt. Der er en helt særlig stemning på Bregnebjerg denne aften. Besøgstallet var lidt mindre end sidste år, hvilket skyldtes det halvdårlige vejr.

3)       Hjertestartere: Lokalrådet igangsætter en indsamling hos lokale erhvervsdrivende til en ekstra hjertestarter og evt. til kursus i anvendelse af starterne. Hans laver materiale til indsamlingen

Hjertestarteren i Dalby er sat ud i skabet. Skabet åbnes ved at ringe 112.

4)       Gave til forsamlingshuset: Det besluttes at give gave sammen med Lokalarkivet og Bylauget. Hans deltager til forsamlingshusets fejring den 18.8 om formiddagen.

5)       Sensommerhygge i Huggehuset: Sensommerhyggen aflyses og erstattes af byvandring den 12.9. kl. 19.00. Vandringen begynder og afsluttes i Huggehuset med mulighed for at købe øl/vand/kaffe/kage

6)       Huggehuset: Lokalrådet undersøger priser og muligheder for læsejl til huset. Peter indhenter tilbud

Derudover igangsættes et samarbejde mellem skole, unge og lokalrådet om at bygge et brændeskjul med brænde, som unge kan benytte til båltænding. Vi håber at skole og de unge vil være med og derved få del i Huggehuset. Hans arbejder videre med sagen.

7)       Evt.: Landsbyrådsmøde den 23.8. Poul bringer problemer med lokale trafikforhold op på mødet. Det gælder forholdene på strækningen mellem Dalby og Mesinge, hvor der i dette sommerhalvår alene har været mindst 5 større og mindre ulykker. Lokalrådet foreslår at hastighedsbegrænsningen på 60 kommer til at gælde hele strækningen mellem de to byer (evt. at den nedsættes til 50 km/t). derudover gælder det fortovet ud for Dalby Bygade 12, som er usikkert at færdes på grundet vejens forhøjelse og dårlig belægning.

Næste møde den 19.9. kl. 19.00 på Hindsholmskolen
Referat af lokalrådsmøde den 30.5. 2012

Fremmødte: Torben Albers, Lone Risskov, Peter Andersen, Poul Larsen og Hans Grønne

 

1.      Godkendelse af referat fra mødet den 30.4. 2012: Referat godkendt

2.      Siden sidst: Info om vandreture i Dalby: Den 16.6. kl. 11.30 indvies vandreturen ”I Christen Kolds fodspor”. Indvielsen er en del af åbent Hindsholm. Kurt Risskov er guide på turen, der begynder ved kirken i Dalby. Opfølgning på anskaffelse af skilt: Peter har lavet en aftale med forsamlingshuset, at vi må låne deres skilt fremover. Info om besparelser på børneområdet: Der skal spares kraftig i kommunen (sparekataloget kan findes på www.Kerteminde.dk ). Det påtænkes at flytte Bøgebjerg naturbørnehave til Hindsholmskolen. Info om Holmens Hus: Der er lavet udkast til vedtægter for en kommende forening. Det påtænkes at opstarte foreningen i nær fremtid.

3.      Hjertestartere: Kort info fra Poul Larsen omkring landsbyrådets samlede koordinering af køb af hjertestartere i landområderne. Der skal indkøbes cirka 13 startere. I nær fremtid forhandles der et tilbud hjem på et samlet køb. Når de enkelte lokalområder har skaffet de nødvendige midler, kan de hver især benytte sig af det forhandlede tilbud. Skabet til hjertestarteren på Hindsholmskolen er hængt op. I nær fremtid vil starteren være operationel fra skabet, når der ringes 112. Desværre har lokalrådet fået afslag fra Ole Kirks fond om penge til hjertestartere i Hersnap by. Hersnapvænget har ønsket en hjertestarter, som kan hænge ved Hersnapvej/Hersnapvænget. Lokalrådet beslutter, at det er en god ide med en ekstra starter på dette sted, også for at tilgodese stranden, turister og andre beboere på Hersnapvej, der får lang afstand til Hersnap by. Torben Albers undersøger eventuelle planer for andre projekter i området samt de finansielle forhold angående virksomheders foræring af gavebeløb til hjertestartere.

4.      Åbent Hindsholm: Info om dagen. Hans tager sig af lokalrådets information på lokalrådenes fællesudstilling på Hindsholmskolen. Hvi I ønsker at deltage i landsbyseminaret, skal I tilmelde jer på tlf. 21 43 07 26. Se hele programmet på www.hindsholmfyn.dk eller www.dalbyfyn.dk

5.      Evt. Næste møde den 6.8. 2012 kl. 19.00 på Hindsholmskolen. God sommer
Referat af lokalrådsmøde den 30.4. 2012

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard, Lone Risskov, Peter Andersen og Hans Grønne

 

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt.

2.       Siden sidst: Holmens Hus. En super god åbningsdag med mange besøgende, sang, musik, taler og afsløring af skilte. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal igangsætte nye aktiviteter i huset. Landsbyrådsmøde: Der har været afholdt møde med kommunen.

3.       Hjertesartere: Lokalrådet har søgt Kirk Fonden om penge til en hjertestarter med skab til opsætning i Hersnap. Derudover blev der talt om andre muligheder for at skaffe de sidste penge. F.eks. bede lokale virksomheder sponsorere og en husstandsindsamling. Hans skaffer materiale på hjertestarterne og laver liste over lokale virksomheder. Torben undersøger regler for sponsorater. Derudover venter vi på, at hjertestarteren ved hallen flyttes udenfor. Poul har aftalt placering med Per Pedel og skolen i øvrigt.

4.       Åbent Hindsholm: De fleste foreninger medvirker på dagen med deres tilstedeværelse på Hindsholmskolen eller i hallen. Lokalrådene skal også repræsenteres, men de fleste medlemmer deltager i dagen på anden vis. Dalby Lokalråd beslutter at lave en ubemandet stand med en planche, pjecer og evt. en pc med adgang til hjemmesiden. Nærmere planlægning på næste møde.

5.       Arbejdsdag i Huggehuset: Dagen flyttes til fredag den 11.5. kl. 15.00. Vi kalker ”Dueslaget”, opsætter grillristeholderen og gør rent inde i ”Dueslaget”.

6.       Evt. Det besluttes at Lokalrådet anskaffer sig et skilt til at reklamere for forskellige arrangementer. Peter køber et.

Næste møde den 30.5. kl. 19.00 på HindsholmskolenReferat af lokalrådsmøde den 21.3. 2012

Fremmødte: Torben Laigaard, Lone Risskov, Torben Albers, Peter Andersen og Hans Grønne

Afbud fra: Poul Larsen

 

1.        Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt

 

2.        Konstituering af bestyrelsen: Formand: Hans Grønne, Næstformand: Torben Laigaard, Kasserer: Lone Risskov, bestyrelsesmedlemmer: Torben Albers og Poul Larsen, suppleant: Peter Andersen.

 

 

3.        Evaluering af generalforsamlingen: Godt at holde den i forsamlingshuset, hyggeligt, ærgerligt at ikke flere dukkede op, billedfremvisningen tog lidt for lang tid.

 

4.        Opdatering på kontingent: 8 har indbetalt via netbank. Medlemstal er nu 120.

 

5.        Info om Åbent Hindsholm: Der er åbent hus på Hindsholm den 16.6. fra kl. 10-16. Der er åbent på Mesingeskolen, Hindsholmskolen, Holmens Hus, Bøgebjerg Børnehave, Viby Mølle og flere andre steder. P.t. arbejder over 100 personer på at planlægge dagen. Der er givet tilsagn om 2 gratisbusser, der kører rundt på Hindsholm denne dag. Der udstilles og fortælles om Holmen. Aktiviteterne er delt i 3 grupper: Bosætning, erhverv og kultur og fritid.

 

6.        Hjertestartere: Lokalrådet har endnu ikke hørt fra Kerteminde Kommune angående en fælles plan for hjertestartere. Lokalrådet beslutter at gå i gang NU. Hvis der senere kommer hjælp fra kommunen modtager vi gerne. Planen lyder således: Lokalrådet søger penge hos lokale sponsorer. Derefter samles der ind i lokalområdet (husstandsindsamling). Der opsættes to hjertestartere i skabe med kontakt til alarmcentralen (112). Da Dalby råder over en hjertestarter ved Hindsholmskolen, skal der således kun indkøbes to skabe og en hjertestarter. Ansøgning til sponsorer påbegyndes i uge 13-14 2012.

 

 

7.        Fællesspisningen den 12.4.: Dørene åbnes kl.17.30. Tilmelding skal ske senest den 10.4. 2012 til Hans: 24 46 78 42 eller Malene: 26 96 26 02

 

8.        Evt.: Næste lokalrådsmåde den 30.4. kl. 19.00 på Hindsholmskolen


Referat af lokalrådsmøde den 7. februar 2012

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard, Lone Risskov, Peter Andersen og Hans Grønne

1.     Referat fra sidste møde: Referat er godkendt

 

2.     Siden sidst:

a.     Holmens Hus: Der er åbning af Holmens Hus den 28.4., hvor der vil være musik og åben café.

b.     Cykelstien mellem Dalby og Martofte renoveres og belyses i løbet af foråret.

 

3.     Hjertestartere: Der var møde mellem landsbyrådet, kommunen og beredskabschefen den 25.1. Der er igangsat et registreringsarbejde, så alle nuværende hjertestartere registreres, og det undersøges om det er muligt, at alle hjertestartere kan placeres i skabe, der er tilgængelige for alle, og som er tilknyttet alarmcentralen, så de kan åbnes ved opkald til 112. Dalby Lokalråd afventer registreringen, så vi kan se, hvor mange hjertestartere det er nødvendigt at anskaffe inden for vores område.

 

4.     Åbent Hindsholm: Den 16. juni 2012 bliver der åbent hus på hele Hindsholm. Projektet skal gøre opmærksom på mulighederne for at arbejde og bo på Holmen. Vi skal fortælle historier om det gode liv på Holmen, naturen, mulighederne for at etablere små virksomheder og i øvrigt vise det gode sammenhold, der er i vores foreninger og små landsbysamfund. Der afholdes et seminar, hvor landdistrikspolitik diskuteres. Dagen baseres på tre udstiller om erhverv, bosætning og kultur/foreninger ligesom Hindsholmskolen og Bøgebjerg naturbørnehave er åben.

 

5.     Generalforsamlingen: Lokalrådet afholder generalforsamling den 12.3. kl. 19.00 i Dalby forsamlingshus. Der serveres kaffe, småkager, øl og vand. Der vises billeder fra Hindsholm efter generalforsamlingen.

 

6.     Nyhedsbrev: Der uddeles et nyhedsbrev i uge 7 /8. Heri indkaldes til generalforsamling, reklameres for flagordningen på Bregnebjerg, Åbent Hindsholm og hjertestarterprojektet.

 

7.     Opkrævning af kontingent: Kontingentet opkræves i uge 10 umiddelbart før generalforsamlingen. Der trykkes en infoseddel, som kan smides i postkasserne de steder, hvor ingen er hjemme. Herved mindes der om generalforsamlingen ugen efter.

 

 

8.     Evt: Næste møde 21. marts kl. 19.00 på Hindsholmskolen, hvor den nyvalgte bestyrelse skal konstitueres.Referat af lokalrådsmøde den 5.12. 2011

Fremmødte: Poul Larsen, Peter Andersen, Lone Risskov og Hans Grønne

 

1.      Godkendelse af referat fra mødet den14.11. 2011: Referat godkendt

 

2.      Siden sidst, orientering:

a.      Årsplan – planen blev gennemgået og godkendt

b.      Holmens Hus: Orientering: Der har været afholdt møde i gruppen bag Holmens Hus. Det er besluttet at åbne Huset officielt den 28.4. 2012.

 

3.      Hjertestartere: Poul refererede Landsbyrådets arbejde med hjertestartere. Der er indhentet materiale på hjertestartere i varmeskabe. Skabene har direkte forbindelse med alarmcentralen. De nærmeste skabe åbnes automatisk ved oplysning om hjertestop/hjerteproblemer ved opkald til 112. Skabene skal opsættes med en afstand på højest 2 km. Dalby sogns Lokalråd har besluttet at samle penge ind til 2 skabe med hjertestartere – et skab placeret i Dal by og et i Hersnap. Vi vil på den måde arbejde på, at alle i sognet har adgang til en hjertestarter inden for 2 km. Skabene med hjertestarter, opsætning mm. Koster kr. 40.000,- pr stk. I Dalby kan evt. spares penge til selve starteren, idet der allerede er en placeret ved Hindsholmskolen.

Planen er følgende: Lokalrådet undersøger, om hjertestarteren ved Hindsholmskolen kan anvendes i et skab, så den er til rådighed for alle hele døgnet. Lokalrådet udarbejder informationsmateriale om projektet, så alle sognets beboere kan informeres. Derefter iværksættes en indsamling, hvor hver husstand tilbydes et andelsbevis hvormed husstanden forpligtiger sig til at betale et indgangsbeløb (ca. 200 kr.) ved erhvervelsen af beviset, og forpligtigelse til at betale et årligt beløb til vedligeholdelse (ca. 15 kr.) af hjertestarterne. Når de nødvendige penge er rejst, indkøbes hjertestarterne gennem til opsætning. Det er planen, at indsamling osv, skal foregå i første kvartal af 2012.

 

4.      Jul i Huggehuset: Nyhedsbrev uddeles med årsplan og annoncering for Jul i Huggehuset. Arrangementet foregår søndag den 18.12. kl. 14.30 til 16.00. Lokalrådet sælger gløgg, æbleskiver, sodavand og varm kakao. Der vil være bål og snobrød, sang og musik. Der er mulighed for at købe juletræer.

 

5.      Evt.: Næste lokalrådsmøde den 7.2. 2012 kl. 19.00 på Hindsholmskolen

 
Referat af lokalrådsmøde den 14.11. 2011

Fremmødte: Torben Laigaard og Hans Grønne

 

1.       Godkendelse af referat fra mødet den 12.10. 2011: Referat godkendt

2.       Evaluering af billedaften: En utrolig hyggelig aften med lille fremmøde. Vi må annoncere bedre i dagspressen

3.       Holmens Hus (orientering): Der er møde i interessegruppen den 22.11. 2011. Vi afventer nyt.

4.       Hindsholm pr. - dag 2012: Der afholdes møde om pr. – dagen den 6.12. 2011

5.       Jul i Huggehuset: Afholdes den 18.12. 2011 kl. 14.30-16.00. der serveres gløgg, æbleskiver og sodavand. Musikken varetages af div. Unge mennesker fra sognene, der spiller og synger på keyboard, fløjte og violin. Derudover vil der være musik fra cd. Der er mulighed for at købe juletræer og lave snobrød. Vi køber presenninger, som kan lukke husets sider i tilfælde af blæst.

6.       Årsplan 2012:

6.1.    Nyhedsbrev og kontingentopkrævning uddeles/opkræves mellem den 15.2. og den 20.2. (skal være ude senest den 27.2. 2012).

6.2.    Generalforsamling den 12.3. 2012 kl. 19.00 i forsamlingshusets lille sal (forsamlingshuset er reserveret)

6.3.    Fællesspisning den 12.4. 2012 kl. 17.30 i samarbejde med forsamlingshuset

6.4.    Arbejdsdag i Huggehuset den 13.5. 2012 kl. 14.00

6.5.    Sankthansfest den 23.6. 2012 kl. 18.00 på Bregnebjerg (i samarbejde med Dalby Bylav)

6.6.    Uddeling af nyhedsbrev mellem den 20.11 og 1.12. 2012

6.7.    Jul i Huggehuset den 16.12. 2012 kl. 14.30-16.00

6.8.    Derudover fællesmøder med Hindsholms foreninger og Kerteminde kommune

6.9.    Egne lokalrådsmøder

7.       Hjertestartere: Punktet er udsat til næste møde

8.       Evt: Næste møde den 5.12. 2011 kl. 19.00 på Hindsholmskolen
Referat af lokalrådsmøde den 12.10. 2011

Fremmødte: Torben Laigaard, Poul Larsen og Hans Grønne

1.      Godkendelse af referat fra mødet den 15.8 .: Referat godkendt.

2.      Opdatering på møde med Kerteminde kommune og Holmens Hus:

a.       Mødet med Kerteminde kommune: Der henvises til referatet fra mødet. Der fremkom forslag om, at møderne fremover blev delt op i de tre geografiske blokke, således at Hindsholm holder møde for sig selv, da vi har meget at drøfte med kommunen i forhold til de andre områder. Poul følger op på forslaget.

b.      Holmens Hus: Der blev på det offentlige møde den 27.9. i Martofte sognegård nedsat en arbejdsgruppe på 8 personer, som skal udarbejde en plan for Holmens Hus. Gruppen har endnu ikke været samlet.

3.      Evaluering af sensommerhygge i Huggehuset: Alle er enige om, at det var en god og hyggelig dag. Vi kan være mange flere til sådan en dag, og prøver igen næste år. Dagen gav kr. 66,- i overskud :-)

4.      Billedaften i forsamlingshuset den 24.10.: Aftenen begynder kl. 19.00. Simon Riber fortæller om de gamle fotografier fra Hindsholm i sidste årtusinde. Entré kr. 40,- inklusiv kaffe og kage. Vi glæder os til denne hyggelige og muntre aften. Arrangementet er annonceret på Dalbyfyn.dk, i Kjerteminde avis, opslag i Spar og i udhængsskabet i Dalby.

5.      Årsplan 2012: Der blev sat datoer på alle faste arrangementer i 2012. herunder også to nyhedsbreve, som uddeles omkring den 20.2. (senest den 27.2. og igen ultimo november). Årsplanen offentliggøres når de sidste datoer er afklaret med forsamlingshuset osv. Årsplanen trykkes i et nyhedsbrev sidst i november 2011. Det er besluttet at Lokalrådet fremover laver en årsplan for det kommende år til udgivelse i nyhedsbrev ultimo november året før.

6.      Jul i Huggehuset: Afholdes den 18.12. kl. 14.30 – 16.30. Konceptet bliver som sidste år – dette gælder også det fine vejr. Torben bestiller musikken. De øvrige opgaver fordeles på næste møde.

7.      Evt.

a.       Hjertestartere: Poul deltager i møde om hjertestartere i Kertemindehallen den 10.11. kl. 19.00. Her vil repræsentanter fra Langeland fortælle om deres måde at opsætte hjertestartere over hele Langeland.

b.      Næste møde den 14.11. kl. 19.00 på Hindsholmskolen.


Referat af lokalrådsmøde den 15.8. 2011

Fremmødte: Lone Risskov, Torben Laigaard og Hans Grønne

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt.

2.    Siden sidst:Referat fra Hindsholm fællesmøde i juni. Det besluttedes at udarbejde en samarbejdsaftale mellem de 4 lokalråd/beboerforeninger på Holmen. Aftalen omhandler det fremtidige samarbejde og en fælles hjemmeside. Aftalen skal være forenelig med de 4 foreningers vedtægter, eller efterfølgende skal de 4 foreningers vedtægter tilpasses aftalen på demokratisk vis gennem generalforsamlinger i foreningerne.

a.    Derudover vedtages det, at vi i 2012 vil arbejde på en reklamedag for Hindsholm, hvor Holmen syder af liv og er åben for besøgende. Der indkaldes til et infomøde den 31. august kl. 19.00 på Hindsholmskolen.

b.    Holmens Hus. Der indkaldes til et offentligt infomøde den 27. september kl. 19.00 i Martofte sognegård. På mødet vil en repræsentant fra ”Foderstoffen” i Rudme fortælle om deres projekt, der ligner ideen om Holmens Hus.

3.    Benyttelse af Huggehuset: Huset er blevet benyttet af lokale sommeren over til grill og hygge (der er talt meget positivt om stedet). Derudover er der flere turister, som har spist deres mad i og omkring huset. Sidst i sommerferien har huset været benyttet af lokale unge. De har haft bål og hygge på stedet. Desværre har man benyttet sig af naboernes brænde og papir. Hindsholmskolen har taget tiltag, der skulle løse problemet med brænde (det kan de unge samle bag skolen). Lokalrådet glæder sig over at huset bliver brugt, og ser frem til at brændeproblemet løses, så de unge fremover kan hygge sig om ilden uden at naboerne inddrages.

4.    Høstfest den 3.9.:Vi omdøber arrangementet til sensommerhygge. Vi begynder kl. 16.00 – leger, spiller og konkurrerer. Grillen og bål tændes. Vi spiser medbragt mad og der vil være sang og musik. Der annonceres i avisen og i udhængsskabene.

5.    Nyt om Holmens Hus. Der er infomøde den 27.9. Se under punkt 2.

6.    Årsplan:Formanden har lavet årsplan over 2011, så vi kan få et overblik over Lokalrådets aktiviteter. Vi er overrasket over omfanget. På næste møde udarbejdes en plan for 2012 med udgangspunkt i den nuværende plan. Ideen er at vi skal kunne fastsætte arrangementer og datoer for nyhedsbreve et år forud, så vi bedre kan koordinere med Holmens andre foreninger.

7.    Billedaften i forsamlingshuset. Vi afholder billedaften i forsamlingshuset den 24.10. Simon Riber Kristensen vil fortælle om nogle af de historiske billeder. Der vil være et lille traktement.

8.    Evt.Næste møde i lokalrådet er den 3.10. 2011 kl. 16.30 på Hindsholmskolen.


Referat af Lokalrådsmøde den 6.6. 2011

Fremmødte: Torben Laigaard, Torben Albers, Poul Larsen, Lone Risskov og Hans Grønne

1.       Referat fra sidste møde. Referat godkendt

2.       Siden sidst. Huggehuset: Lokalrådet har nu fået en nøgle til skuret (Dueslaget) ved Huggehuset, og huset kan nu lånes ud. Arbejdsdagen var hyggelig og effektiv, der mangler blot lidt hylder i dueslaget. Byvandringen: En succes, der kunne godt have været lidt mindre ”private” kommentarer og lidt flere historiske. Det er endnu ikke besluttet om vandringerne fortsætter fremover. Møde med kommunen: Der er møde med kommunen den 16.6 – Poul og Hans deltager, andre er meget velkomne, dagsorden og klokkeslæt sendes ud, når det er modtaget fra kommunen.

3.       Høstfest i Huggehuset: Festen afholdes den 3.9. 2011 fra kl. 16.00. Torben hyrer musikken. Der tændes op i grillen, og folk medbringer selv mad og drikke. Der planlægges div. Konkurrencer, spil, popkorn, snobrød mm.

4.       Sankt Hans på Bregnebjerg: Lokalrådet deltager som vanligt med popkorn og snobrød. Der udgives et nyhedsbrev med oplysninger om festen og div. andre arrangementer. Brevet deles ud senest den 18.19. juni.

5.       Underskriftsindsamling mod atomdepot på Kertinge Mark: Lokalrådet deltager i indsamlingen i solidaritet med Kertingeområdet. Indsamlingen kører i alle lokalområder i kommunen. Poul samler ind i Dalby by og Torben Albers tager Hersnap.

6.       Diskussion om en mere langsigtet planlægning:Det vedtages at lave en årsplan, der kan benyttes hvert år med faste punkter og med arrangementer og handlingsplan for det kommende år. Hans laver et udkast til næste møde. Allerede fastlagte datoer: Jul i Huggehuset 4. søndag i advent (18.12. 2011). Lone tager kontakt til forsamlingshuset angående billedaften med kaffe eller spisning (foreløbig dato den 24. okt.).

7.       Evt.: Nedbrydningspuljen:Poul har hørt fra kommunen, at de netop afsatte penge i puljen stadig kun gives til de hidtil udvalgte kommuner, altså ingen penge til Kerteminde kommune. Pedelordningen: Martofte har meldt sig som interesserede i at få en eller flere pedeller til at vedligeholde lokalområdet. Det diskuteres på fællesmødet med Hindsholmforeningerne den 27.6. om ikke Hindsholm skal gå sammen om ordningen. Hjertestarter: Debatten er i gang mange steder i kommunen også her i Dalby, hvor flere borgere har henvendt sig for at høre, om ikke vi skal have en hjertestarter i Dalby. Vi har en ved hallen på skolen, men der er ikke tilgængelig hele døgnet. Kommunen har sat beredskabsstyrelsen til at klarlægge behov og planer for hjertestartere i kommunen. Lokalrådet afventer beredskabsstyrelsens udmelding på området.

 

Næste møde den 15.8. 2011 kl. 16.00 på Hindsholmskolen.Referat af lokalrådsmøde den 11. april 2011

Fremmødte:Poul Larsen, Lone Risskov, Torben Laigaard, Torben Albers, Peter Andersen og Hans Grønne

1)    Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet er godkendt

2)    Konstituering af bestyrelsen: Torben Laigaard vælges som næstformand og kasserer

3)    Siden sidst:Vi byder de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen med et lille resumé af det tidligere arbejde i lokalrådet. Evaluering af generalforsamlingen: Det besluttes at afholde næste års generalforsamling i forsamlingshuset. Der skal informeres mere massivt i avisen og med skilte. Der bør være et lille traktement. Lokalrådet skal ikke holde generalforsamling sammen med andre foreninger, da der diskuteres mere bredt på lokalrådets generalforsamling. Holmens Hus: Torben Laigaard har præsenteret ideen for Stubberup Sogns Beboerforening. Der samles nu en større gruppe af interesserede, der kan arbejde videre med ideen.

4)    Fællesspisningen den 14.4.:Spisningen var en succes med ca. 50 gæster, der hyggede sig med god mad, hyggelig snak, sang og Hindsholmkrydsen, der udløste en præmie efter lodtrækning i suppeterrinen imellem de rigtige svar. Der foretages en kort evaluering med forsamlingshuset. Vi gentager halt sikkert succesen senere på året.

5)    Arbejdsdag i Huggehuset:Dato og opgaver besluttes den 28.4. når Haveselskabet, der står bag Huggehuset, afholder generalforsamling.

6)    Høstfest i Huggehuset:Lokalrådet arbejder på at arrangere en høstfest i Huggehuset. Foreløbig dato er den 3.9. Poul undersøger om der sker noget andet ”stort” denne dato. Vi planlægger nærmere på næste møde.

7)    Evt.Ny pulje for nedrivningsfærdige huse i 2012. Poul undersøger om denne pulje bliver tilgængelig for Kerteminde kommune og Hindsholm. Vandretur på Hindsholm: Der arbejdes på at lave en 5 dages vandretur på Hindsholm. Der alle foregår et samarbejde om noget lignende imellem de 4 beboerforeninger/lokalråd på Hindsholm. Vi arbejder på at lave et kort med indtegnede gå - og cykelruter. Pt. er lokalarkiverne ved at udvælge materiale til ruterne. Næste møde i projektet er den 15.6. 2011. Landsbypedelordning: Der er åbnet op for, at kontanthjælpsmodtagere kan arbejde på projekter i landsbyerne. Poul undersøger hvad ideen går ud på, og om vi på Holmen kan benytte en sådan ordning.

Næste mødei lokalrådet: 6. juni kl. 16.00 på HindsholmskolenReferat af lokalrådsmøde den 1.marts 2011

Fremmødte: Torben Laigaard, Anni Skytte og Hans Grønne

 

1.      Referat fra sidste møde:Referat godkendt.

2.      Siden sidst:Lokalrådet har holdt møde med formand for teknisk forvaltning, Torben Andersen, angående trafikforhold, forfaldne huse og busforbindelser på Hindsholm. De fleste af de fremlagte punkter er allerede en del af kommunens trafiksikkerhedsplan. Desværre er planen afhængig af kommunens andre økonomiske prioriteter, så de mange punkter kan ikke opfyldes i nær fremtid. Lokalrådet har påbegyndt et samarbejde med Holmens andre beboerforeninger/lokalråd om at producere et turistkort over Hindsholm med cykel- og vandreruter. De 4 lokalhistoriske foreninger er ved at finde de lokale steder, der er interessante at besøge. Kortet skal finansieres af fonde og forventes færdigt i 2012.

3.      Fællesspisning:Den 14.4. kl. 18.00 i forsamlingshuset. Der er tilmelding til Hans Grønne eller Malene Mac Donald (se mere på www.dalbyfyn.dk) Vi glæder os til at spise sammen med naboer og andre lokale beboere.

4.      Generalforsamlingen:Den 30.3. kl. 19.00 i fællesrummet på Hindsholmskolen. Der serveres en øl eller vand. Indkaldelse i husstandsomdelt nyhedsbrev. Der sættes også en notits i Kjerteminde avis. Dagsorden efter vedtægterne og derefter vises billeder fra Hindsholm. Vel mødt…

5.      Nyhedsbrev: Skal trykkes så det kan omdeles inden den 16.3., da fristen for indkaldelsen til generalforsamlingen skal overholdes. Nyhedsbrevet skal også omtale: fællesspisningen, byvandringen den 11. maj og en beskrivelse af siden sidst.

6.      Arbejdsdag og sommerarrangementer i Huggehuset:Det besluttes at indkalde til en arbejdsdag i foråret sammen med skolen (Haveforeningen), så vi kan færdiggøre skuret og grunden ved Huggehuset. Dato følger. Der grilles og hygges bagefter. Derudover besluttes det at arrangere en høstfest i Huggehuset i sensommeren. Dato og planlægning på næste møde.

7.      Evt.Næste møde den 5. april 2011 kl. 19.30 på Hindsholmskolen
Referat fra lokalrådsmøde den 17. januar 2011

Fremmødte: Torben Laigaard, Anni Skytte og Hans Grønne

 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde: referat godkendt

2.      Siden sidst:Møde om landsbyerne i kommunen den 20.1. Torben deltager. Hjertestarter. Der hænger en hjertestarter ved indgangen til Hindsholmhallen. Den er tilgængelig alle skoledage fra kl. 7.00-23.00. Lokalrådet ønsker en hjertestarter, der er tilgængelig for alle hele døgnet. Anni undersøger hvad en hjertestarter koster. Der informeres om hjertestarteren på hjemmesiden. Holmens Hus. Der er møde med Martofte Sogneforening i februar, hvor planerne drøftes.

3.      Evaluering af jul i Huggehuset:Arrangementet blev en succes med et lille underskud på kr. 544,-. Lokalrådet er enige om at gentage succesen i år, måske over lidt længere tid og med flere aktiviteter.

4.      Fællesspisning:Lokalrådet og forsamlingshuset arrangerer fællesspisning den 14.4., da den tidligere dato ikke passede med planlægningen.

5.      Trafikmøde med Torben Andersen d. 8. februar: Lokalrådet har sammen med de andre lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm arrangeret et møde med formanden for teknisk udvalg ved Kerteminde kommune. Lokalrådet har sendt forslag til emner, der bør drøftes på mødet, herunder trafikforhold på Hersnapvej, ved Hindsholmskolen, i Mesinge og gadebelysning ved Fynshovedvej/Bogensøvej. Derudover ønsker Lokalrådet at drøfte nedrivningsmodne forfaldne bygninger på Holmen.

6.      Generalforsamling den 30.3.:Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling den 30.3. 2011. Der skal laves budget for 2011 og regnskab for 2010. Derudover laver formanden en beretning over det forgangne år, og en redegørelse for det kommende arbejde. I øvrigt efter vedtægterne. Der serveres en øl/vand.

7.      Evt.Næste møde den 24.2. 2011 kl. 19.00 på Hindsholmskolen, alle er velkomneReferat fra Lokalrådsmøde den 9. december 2010

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard, Anni Skytte og Hans Grønne

 

1)      Referat fra sidste møde (den 11.11.): Referat godkendt

2)      Siden sidst:Opsamling på fællesmødet den 24.11. med de 3 andre lokalråd på Holmen. Der blev talt om fælles hjemmeside, besluttet at prøve at gå sammen om at arrangere fælles foredrag på Hindsholm og at arrangere et møde med Torben Andersen formand for teknik og miljøudvalget ved kommunen ifm. trafikforholdene på Hindsholm. Mødet arrangeres i februar. Dato for fællesspisning er besluttet i samarbejde med forsamlingshuset. Det bliver den 10. februar. Håndtag til udhængsskabet er endnu ikke hængt op, men Torben har et håndtag med, som Anni hænger op, Hjertestarter Anni arbejder videre med sagen, Holmens Hus der er møde i næste uge i Husudvalget, Udvælgelse af person der vil være med til at arrangere foredrag på Holmen, Anni meldte sig,

3)      Dato for ordinær generalforsamling:Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling den 30. marts 2011.

4)      Jul i Huggehuset:Arrangementet afholdes den 19.12. kl. 14.30 til 16.30. Der udarbejdes en lang ”to do liste” som ikke lader sig gengive i dette referat. Alle ved hvad de skal gøre… Vi ses til en glad eftermiddag!

5)      Evt:Henvendelse fra en beboer om trafikale forhold angående lys på Fynshovedvejen umiddelbart før indkørslen til Dalby. Vi diskuterer forholdende med Torben Andersen i februar. Dato for næste møde den 17. januar 2011 kl. 19.00 på Hindsholmskolen. Alle er velkomne!

 

Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle

Dalby Sogns LokalrådReferat af lokalrådsmøde den 11. november 2010

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard, Anni Skytte og Hans Grønne

1.      Referat fra sidste møde den 6. oktober: Referat godkendt

2.      Siden sidst:Mødet med Kerteminde kommune den 28.10.: Vi hilste på repræsentanter fra LAG, der fortalte om, hvad man kan søge penge til fra LAG- midlerne. Lokalrådet har linket til LAG på hjemmesiden (www.dalbyfyn.dk) . Det aftaltes at LAG sender tekst til at lægge på hjemmesiderne i kommunen. Vi hilste på Kent Steffensen, der er kommunens iværksætterkontaktperson. Han informerede om, hvad han kan hjælpe iværksættere med (link er lagt på Dalbys hjemmeside). Anni sender et link til SKATS hjemmeside angående iværksætterpjece.

Skiltning ved Huggehuset: Lokalrådet har søgt om at få sænket indkørselforbudtskiltene ved skolen. Vi fik afslag. Det besluttedes at forfølge sagen.

Udhængsskabet: Lokalrådet opsætter et håndtag ved skabet, så alle kan betjene sig selv.

Landsbyrådet holder møde den 18.11. Lokalrådet har ingen aktuelle punkter til dagsordenen.

Hjertestarter: Anni udtrykte ønske om en hjertestarter i Dalby med offentlig adgang. Anni arbejder videre med sagen.

3.      Kontingent:Alle husstande i sognet har nu haft besøg af Lokalrådets bestyrelse. De der ikke var hjemme, har fået en seddel i postkassen. Lokalrådet har pt. 134 medlemmer! Bestyrelsen har trukket lod om en præmie. Vinderne kan ses på www.dalbyfyn.dk.

4.      Hjemmesiden:Kører fantastisk, har mange besøg og får ros. Dog er der ved at være for mange faneblade at vælge imellem. Torben ser på det. På kommunens hjemmeside står der Dalby lokaludvalg. Hans retter henvendelse om at få det rettet til ”lokalråd”.

5.      Jul i Huggehuset: Den 19. december afholdes ”Jul i Huggehuset” kl. 14.30 – 16.30. Kom og ønsk god jul til dem du bor iblandt, køb et juletræ, smag på den varme gløgg til et par æbleskiver, hyg dig i godt selskab med musik og glade mennesker.

6.      Fællesspisning: Anni kontakter forsamlingshuset for at aftale et koncept.

7.      Landsbyernes fortælling: Vi afventer svar på at høre hvad det skal bruges til – Hvem er modtager af fortællingen og i hvilket medie? Dalby sogn nu og historisk…

8.      Infotavle om Christen Kold: Indtil nu er der lagt op til en lille A3 tavle ved mindestenen på Dalby Bygade. Men Lokalrådet anser det for mere passende og informativt, hvis der opsættes en større tavle med glasfacade, der kan fortælle historien om Kold, friskolen og betydningen for Dalby. Hans kontakter kommunen for pris på tavle og tilladelse til at opsætte tavlen. Tavlen laves indholdsmæssigt sammen med Lokalarkivet.

9.      Mødelokale for Lokalrådet: Torben undersøger om Lokalrådet kan mødes andre steder i Dalby.

10.  Evt.: Næste lokalrådsmøde den 9.12. 2010 kl. 19.00 på Hindsholmskolen. Alle er velkomne

 
Referat fra lokalrådsmøde den 6. oktober 2010

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard, Anni Skytte
og Hans Grønne

 

1.    Godkendelse af referat fra mødet den 17. august:Referat godkendt.

2.    Siden sidst:Huggehuset: Bestyrelsen bag Huggehuset har holdt møde om færdiggørelsen af huset. Der lægges muld og sås græs på den nordlige del af grunden. Der søges om penge til et stort træ ud mod vejen. Indkørsel forbudt skiltet skal sænkes ned i børne- og siddende bilist højde for at forbedre sikkerheden og forskønne udsigten til huset.

Høringssvar: Det fælles høringssvar angående daginstitutionsstrukturen på Hindsholm er indsendt til kommunen. Lokalrådet holder stadig fast i, at vi skal beskrive konsekvenserne af besparelserne, og at det ikke er os, der skal pege på evt. lukninger af institutioner.

3.   Bosætning:Lokalrådet har haft kontakt til kommunen. De 4 resterende grunde bag Christen Koldsvej er ikke byggemodnede. Projektet er foreløbigt udsat til 2012. Der er således ikke en eneste kommunal grund til salg på Hindsholm! Til gengæld har Ole Jensen fået godkendt en lokalplan ved Bymosen med op til 20 byggegrunde. Lokalrådet har kontaktet Ole for et samarbejde angående annoncering af grundene. Derudover arbejder Lokalrådet, LAG og kommunen på at udvikle et projekt med alternativt energirigtigt byggeri. Projektet skal ligge i Dalby eller Mesinge, alt efter hvor det er muligt at finde egnet jord.

4.    Holmens Hus:Arbejdsgruppen bag huset undersøger mulighederne for beliggenhed mm.

5.    Julearrangement ved Huggehuset: Lokalrådet arrangerer et julearrangement ved Huggehuset søndag den 19. december. Der serveres Gløgg, kage mm. Sælges juletræer og grønt til musik og hyggelige bål mm.

6.    Fællespisning:Lokalrådet beslutter at afholde fællesspisning engang i februar. Spisningen afholdes i forsamlingshuset. Der skal arrangeres noget underholdning.

7.    Møde mellem sognets foreninger: Udsat til næste møde, mens der tænkes over en struktur.

8.    Opkrævning af kontingent:Pt. er ca. en tredjedel af husstandene kontaktet. Der tages godt imod Lokalrådet. Det tegner godt for fremtiden. Anni laver en medlemsliste.

9.    Hjemmesiden:Kører rigtig godt. Der er lavet reklame for siden i Kerteminde avis den 7.10. og flere biler reklamerer med streamers. Der tænkes videre over under hvilke vilkår virksomheder kan reklamere på siden.

10. Evt.Næste møde den 11.11. 2010 kl. 19.00 på Hindsholmskolen      
Referat fra lokaludvalgsmøde de 17. august 2010

Fremmødte: Poul Larsen, Torben Laigaard og Hans Grønne

1.    Referat fra sidste møde: Referatet godkendt

2.    Siden sidst:Arkitektens dag den 1.10. 2010 i Munkebo – Møde den 26.8. Poul arbejder videre med projektet – evt. deltager Torben også i mødet.

Byvandringerne: Vandringen i Viby var en stor succes med 58 deltagere. Der var en hyggelig og afslappet stemning med besøgende fra hele Hindsholm. Vi glæder os til den 8. september, hvor vi går tur i Martofte/Stubberup.

Kulturhuset på Hindsholm: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at beskrive projektet. Torben er tovholder.

Fynbus-folderen: Er delt ud via de nye ruter. De overskydende eksemplarer kan lægges i SPAR.

Huggehuset: Vi afventer at bestyrelsen bag huset får grunden anlagt og omgivelserne pyntet op. Der skal sættes nyt hegn op, sås græs og indkøbes inventar.

3.    Udtrædelse af bestyrelsen: Niels har meddelt at han grundet efteruddannelse ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen beklager Niels´ ønske, men ønsker ham held og lykke med projektet.

Carsten er midlertidig flyttet fra sognet, men stadig fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtager at kontakte interesserede, der kan tænke sig at deltage i bestyrelsens arbejde.

4.     Opkrævning af kontingent: Hans udarbejder intro-folder om Lokalrådets arbejde, som kan husstandsomdeles samtidig med at bestyrelsen opkræver kontingent. Er beboere ikke hjemme, kan folderen smides i postkassen og beboerne kan melde sig ind via netbank/banken. Det vedtages at afholde lotteri på medlemsnummer og udlodde en præmie på 3 flasker vin. Det besluttes at indsamle medlemmernes mailadresser, så henvendelse også kan ske elektronisk. Torben kontakter banken om det praktiske og indkøber dags dato.

5.    Hjemmesiden: Siden kører rigtig godt og har fået meget ros. Torben foreslår at virksomheder kan annoncere på siden mod betaling af et beløb. Torben kontakter lokale erhvervsdrivende for en aftale.

6.    Fremtidige arrangementer i Huggehuset: Da omgivelserne endnu ikke egner sig til arrangementer af større art, vælger Lokalrådet at vente med arrangementer til forsommeren 2011. Dog pønser vi på at arrangere en juleevent med varm gløgg, æbleskiver, musik, salg af juletræer mm. Dato og nærmere detaljer diskuteres på næste møde.

7.    Evt.: Poul fortæller om hans læserbrev omkring skiltningen ved sommerhusene ved Bøgebjerg strand.

Info om høringssvar ifm. byggegrunde ved bymosen i Dalby. Både teknik/miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til vedtagelse af lokalplanen. Endelig vedtagelse behandles på byrådsmødet den 26.8. 2010. Hans kontakter ejeren af jorden for at drøfte et samarbejde mellem ejeren og Lokalrådet omkring et evt. fremtidigt salg af grunde mm.

Næste møde. Den 28.9. 2010 kl. 19.00 på Hindsholmskolen.
Referat fra lokalrådsmøde d. 2. juni 2010


Tilstede: Poul Larsen, Torben Laigaard, Niels Damm, Carsten Christensen og Hans grønne

1)       Godkendelse af referat: Referatet godkendt

2)       Siden sidst: Mail fra arkitektens dag 1.10. angående at hver by beskriver sig selv. Deadline 1.9. 2010. Der nedsættes arbejdsgruppe bestående af folk fra lokalrådet og folk fra lokalarkivet. Poul arbejder videre med sagen.

3)       Udarbejdelse af handlingsplan: Lokalrådets handlingsplan for det kommende år, og på lidt længere sigt. Planen tager udgangspunkt i Formål for lokalrådet (lokalrådets vedtægter) og har desuden følgende punkter:

·          Hjemmeside for Dalby sogn (Hans, Torben),

·           fortælleraftener i Huggehuset – sangaftener,

·          arbejde for et Holmens Hus et kulturhus for hele Hindsholm

·           Infotavle om Kresten Kold ved forsamlingshuset

·          Infotavle om Dalby og sognets aktiviteter og muligheder


4)      

Hjemmesiden: Torben og Hans laver en ny eller sætter gang i den gamle.

5)       Opkrævning af kontingent: Iværksættes efter sommerferien. Carsten laver folder (trykkes på skolen).

6)       Besparelser på børneområdet på Hindsholm: Der skal spares på Holmens børnepasning. Lokalrådet deltager i udarbejdelse af sparemodel sammen med repræsentanter for Tangloppen, Bøgebjerg børnehave, Hindsholmskolen og dagplejen. Planen indsendes til kommunen, der træffer de endelige beslutninger om strukturen på børneområdet fremover.

7)       Møde i aktivitetsgrupperne på Holmen den 10.6. kl. 19.00 på Hindsholmskolen

8)       Indvielse af”Huggehuset”: Der er indvielse af” Huggehuset” den 17.6. 2010 kl. 15-17.

Lokalrådet, øvrige beboere og skolen deltager. Der bliver bagt småkager, pressen inviteres, et skilt med hyttens navn afsløres og der siges et par ord af lokalrådet og Hyttens bestyrelse. ALLE ER VELKOMNE.

9)       Økonomi: Torben fortsætter med regnskabet efter det gamle lokaludvalg.

10)    Evt.: Næste møde den 17.8. kl. 19.00 på Hindsholmskolen.


Bestyrelsesmøde Dalby Sogns Lokalråd d. 22. april 2010

Til stede: Poul Larsen, Niels Damm, Torben Laigaard, Carsten Christensen og Hans Grønne

 

1)      Konstituering af bestyrelsen:

Valg af formand: Hans Grønne

Valg af næstformand/sekretær: Niels Damm

Valg af kasserer: Torben Laigaard

 

2)      Referat fra stiftende generalforsamling den 19.4. 2010: Referat godkendt

3)      Kontakt til pressen: Hans Grønne kontakter Pressen for at informere om lokalrådet

4)      Handlingsplan: Lokalrådet udarbejder en handlingsplan på næste møde. Planen skal udarbejdes ud fra vedtægterne.

5)      Kontingent. Opkræves på baggrund af en flyer med beskrivelse af handlingsplan. Ved tegning af medlemskab opfordres medlemmer til at oplyse mailadresse til videre kommunikation.

6)      Hjemmesiden: Torben og Hans arbejder med projektet.

7)      Multihytten: Første spadestik tages i næste uge.

8)      Evt. Ifølge vedtægterne udsender formanden dagsorden senest 8 dage før næste møde.

Information om møde den 6. Maj kl. 16.00 på Kerteminde rådhus i de aktivitetsgrupper der blev dannet i forbindelse med kommuneplanen

Næste møde den 20. maj kl. 19.00 på Hindsholmskolen.